През четвъртото тримесечие на 2016 г. безработните у нас са 214,9 хил., а коефициентът на безработица - 6.7%. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 г. броят на безработните лица намалява с 46.1 хил., а коефициентът на безработица - с 1.2 процентни пункта. Това показват актуалните резултати от наблюдението на работната сила, извършвано от Националния статистически институт.

От общия брой на безработните лица през четвъртото тримесечие 118.3 хил. (55.1%) са мъже и 96.6 хил. (44.9%) - жени. Коефициентът на безработица е 6.8% за мъжете и 6.5% за жените, като в сравнение със същото тримесечие на 2015 г. е по-нисък съответно с 1.2 и 1.1 процентни пункта.

От всички безработни 14.8% са с висше образование, 50.4% - със средно, и 34.8% - с основно или по-ниско образование.

През периода продължително безработни (от една или повече години) са 124.4 хил., или 57.9% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 3.9%, като в сравнение със съответното тримесечие на 2015 г. намалява с 0.8 процентни пункта.

От общия брой на безработните лица 34.3 хил., или 15.9%, търсят първа работа.

През четвъртото тримесечие общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 3 005.9 хил., от които 1 612.6 хил. са мъже и 1 393.4 хил. са жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 49.2%, като в сравнение със същото тримесечие на 2015 г. намалява с 0.5 процентни пункта. При мъжете този дял е 54.9%, а при жените - 43.9%.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. 63.6% от заетите лица работят в сектора на услугите, като броят им достига 1 910.9 хиляди. В индустрията са заети 905.9 хил. души, (30.1% от всички заети лица), а в селското, горското и рибното стопанство - 189.1 хил., или 6.3% от заетите лица.

От всички заети 3.5% (105.1 хил.) са работодатели, 7.4% (222.2 хил.) - самостоятелно заети лица (без наети), 88.6% (2 662.3 хил.) - наети лица, и 0.5% (16.3 хил.) - неплатени семейни работници.

От наетите лица 1974.0 хил. (74.1%) работят в частния сектор, а 688.3 хил. (25.9%) - в обществения.