Предварителните данни на Националния статистически институт показват подобрение на промишленото производство и търговията на дребно през ноември миналата година. В същото време строителният отрасъл отчита спад както на месечна така и на годишна база. Като цяло тези данни дават положителни сигнали за относително по-голяма динамика на икономическия растеж в България през последното тримесечие в сравнение с предходния период на 2018 година.

Промишленост

През ноември м.г. индексът на промишленото производство се увеличава с 0.4% в сравнение с октомври. Промишлената продукция регистрира ръст от 1.2% спрямо съответния месец на 2017 година.

Уввеличение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 3.2%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.3%, и в преработващата промишленост - с 0.3%.

Спад е регистриран при: производството на химични продукти - с 15.8%, производството на тютюневи изделия - с 10.4%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - със 7.5%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 5.8%.

На годишна база ръст на промишленото производство е отчетен в преработващата промишленост - с 2.0%, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.9%, и в добивната промишленост - с 2.6%.

Строителство

По предварителни данни на НСИ през ноември продукцията в сектор "Строителство" е с 1.2% под равнището от предходния месец. Календарно изгладените данни показват намаление от 1.8% на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2017 година.

През ноември продукцията от гражданското/инженерното строителство намалява с 1.4%, а от сградното строителство - с 1.0%.

На годишна база понижението на строителната продукция през ноември изчислено от календарно изгладени данни, се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където спадът е с 2.0%, а при гражданското/инженерното строителство - с 1.5%.

Търговия на дребно

По предварителни сезонно изгладени данни през ноември оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени нараства с 0.8% спрямо предходния месец.

Оборотът в търговията на дребно бележи ръст от 6.5% в сравнение със същия месец на предходната година. 

През ноември се наблюдава по-значителен ръст на оборота спрямо предходния месец при: търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 5.5%, търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 2.4%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 1.1%. Намаление е отбелязано при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 1.0%, и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 0.6%.

В сравнение със същия месец на 2017 г. оборотът нараства по-значително при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 15.0%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 14.9%, търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - по 9.0%. Намаление е регистрирано при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 5.4%.