Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2017 г. е 1 431 лв. и нараства с 9.4% спрямо същия период на миналата година, показват данните на Националния статистически институт.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял са доходите от работна заплата (54.4%), следвани от доходите от пенсии (25.9%), доходите от самостоятелна заетост (7.7%) и доходите от социални обезщетения и помощи (3.1%).

В номинално изражение през третото тримесечие на 2017 г. в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва: доходът от работна заплата нараства от 708 на 778 лв. (с 10.0%); доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 85 на 110 лв. (с 29.9%); доходите от пенсии остават без промяна - 371 лева; доходите от социални обезщетения и помощи са без промяна - 43 лева.

През третото тримесечие на 2017 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 98.2%, а делът на дохода от натура е 1.8%.

Разходи на домакинствата. Общият разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2017 г. е 1 382 лв. и се увеличава с 13.0% спрямо същото тримесечие на 2016 година. В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за: храна (30.1%), жилище (17.7%), данъци и социални осигуровки (12.0%) и транспорт и съобщения (11.2%).

Потребление на домакинствата. Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2017 г. е без съществена промяна спрямо същото тримесечие на 2016 година. Изключение правят плодовете и зеленчуците. С 0.9 кг се увеличава потреблението на плодове - от 19.3 на 20.2 кг, а с 1.0 кг намалява консумацията на зеленчуци - от 27.2 на 26.2 килограма.