Общият брой на заетите лица в България e 3 150,3 хил., или 51,9% от населението на 15 и повече навършени години, показва Наблюдението на работната сила през 2017 година на Националния статистически институт.

През 2017 г. икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 277.5 хиляди, или 71.3% от населението на същата възраст. В сравнение с 2016 г. коефициентът на икономическа активност се увеличава с 2,6 процентни пункта. Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 073,4 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 66.9%, съответно 70.6% за мъжете и 63.1% за жените.

Коефициенти на безработица по пол

Снимка 345483

Източник: НСИ

Безработните лица са 206,9 хил., от които 114.2 хил. са мъже и 92.8 хил. - жени. В сравнение с 2016 г. броят на безработните лица намалява с 16.3%.

Коефициентът на безработица намалява с 1.4 процентни пункта в сравнение с 2016 г. и достига 6.2%. За същия период коефициентът на безработица при мъжете намалява с 1.7 процентни пункта, а при жените - с 1.1 процентни пункта, като достига съответно 6.4 и 5.9%.

Коефициенти на заетост по възрастови групи

Снимка 345484

Източник: НСИ

Продължително безработни (от една или повече години) са 113.8 хил., или 55.0% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 3.4% - съответно 3.6% за мъжете и 3.2% за жените. Броят на обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години е 112.2 хиляди.

Делът на рано напусналите образование и обучение от населението на 18 - 24 навършени години е 12.7%. Завършилите висше образование от населението на възраст 30 - 34 навършени години са 32.8%.