Според първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство крайната продукция по базисни цени (включват субсидиите по продукти и не включват данъците по продукти) от отрасъл "Селско стопанство" през 2019 г. възлиза на 8 318 млн. лв., което е с 1,7% по-малко в сравнение с предходната година. Намалението се дължи на спад в обемите с 1,9%, показват данните на Националния статистически институт.

Стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, е 5 708,7 млн. лв. и отбелязва намаление спрямо 2018 г. с 1,1%. Намалението е в резултат на спад в обемите - с 0,8%, и спад в цените - с 0,3%.

Продукцията, произведена от животновъдството, достига 1 917,8 млн. лв. и също отбелязва спад с 3,6% спрямо 2018 година. Намалението се дължи на спад в обемите с 5.6%.

Стойността на вложените в селското стопанство през 2019 г. средства за текущо потребление достига 4 577.4 млн. лв., което е с 4.5% по-малко от предходната година и е в резултат на намаление в обемите с 6.2%.

Брутната добавена стойност по базисни цени, създадена в селското стопанство през 2019 г., достига 3 740.6 млн. лв. и е с 2.1% по-висока от 2018 година.

Ръстът в селското стопанство се дължи изцяло на цените

Ръстът в селското стопанство се дължи изцяло на цените

Предприемаческият доход през 2018 г. намалява спрямо предходната година с 8.7%

Нетният доход в отрасъла по факторни разходи намалява с 1.9%, а на нетният опериращ излишък/смесен доход - с 3.2%, което е в резултат на намалените обеми на продукцията и субсидиите в селското стопанство спрямо 2018 година.

Смесеният индекс на нетния предприемачески доход в селското стопанство през 2019 г. намалява спрямо 2018 г. с 8.8%.

Снимка 458238