Според предварителните данни на Националния статистически институт, основните дейности от сектора на услугите отбелязват значителен  ръст през първото тримесечие на 2016 година. 

Общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи”, изчислен от сезонно изгладени данни, нараства с 5 % спрямо четвъртото тримесечие на 2015 година. Ръст е регистриран при дейностите „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта” - с 6.9%, „Сухопътен транспорт” - с 5.3%, и „Пощенски и куриерски услуги” - с 1.9%. Намаление на индексите на оборота се наблюдава при „Воден транспорт” (8.9%) и „Въздушен транспорт” (1.3%). 

Същият показател за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” отчита покачване с 0.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. Това се дължи на дейностите: „Информационни услуги” (3.7%), „Дейности в областта на информационните технологии” (3.1%) и „Издателска дейност” (3.0%). 

Спад е регистриран при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика” - с 8.9%, „Далекосъобщения” - с 2.1%, и „Радио- и телевизионна дейност” - с 1.6%.

При „Други бизнес услуги”  най-голямо е увеличението на оборота спрямо предходното тримесечие при „Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност” - с 27.4%, докато при „Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи” се отчита най-съществено намаление - с 11.9%. 

През първото тримесечие на 2016 г. общият календарно изгладен индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи” нараства с 8% в сравнение със същия период на миналата година. Увеличение се наблюдава при повечето дейности, като то е най-значително при „Пощенски и куриерски услуги” (13.1%) и „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта” (10.8%). Намаление е регистрирано при „Воден транспорт” и „Въздушен транспорт”, съответно с 6 и с 3.5%. 

Оборотът за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” е с 9.2% по-висок в сравнение с първото тримесечие на 2015 година. Увеличение се наблюдава при всички дейности в състава на сектора, като най-съществен е ръстът при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика” (28.0%) и „Информационни услуги” (25.4%). 

При „Други бизнес услуги”  увеличение спрямо първото тримесечие на 2015 г. е отчетено при почти всички дейности, като то е най-голямо при „Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност”- с 63.1%. Спад с 9.5% е регистриран само при „Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи”.