Общата стойност на крайната продукция (стойността на всички произведени стоки и услуги от единиците със селскостопанска дейност, без тези, произведени и употребени в самото стопанство), произведена в селското стопанство у нас през 2020 г., по текущи цени възлиза на близо 7,87 млрд. лв. Това е с 4,5% по-малко в сравнение с предходната година. Намалението е в резултат на спад в обемите на произведените количества с 11%, съчетано с увеличение на цените със 7,3%, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, възлиза на 5,24 млрд. лв. и представлява 66,6% от общата стойност на селскостопанската продукция. Преобладаващата част от продукцията в растениевъдството (81,6%) през 2020 г. е от зърнени и технически култури, чиято стойност се изчислява съответно на 2,61 млрд. лв. и близо 1,67 млрд. лв.

В сравнение с 2019 г., стойността на продукцията, произведена от растениевъдството през миналата година е по-малко със 7%, което е в резултат на спад в обемите с 16%, отчасти компенсиран от увеличението на цените с 10,6%. Намалението в обемите на растениевъдната продукция се дължи предимно на спада в производството на зърнените и техническите култури, в резултат на по-ниските добиви заради продължителното засушаване, се казва в информацията от НСИ.

Стойността на произведената през 2020 г. продукция от животновъдството възлиза на над 1,96 млрд. лв., или 24,9% от крайната продукция в селското стопанство. Спрямо 2019 г., стойността на продукцията от животновъдството през 2020 г. отбелязва нарастване с 2,7%, което се дължи на увеличение с малко както на обемите (с 2%), така и на цените (с 0,7%).

Продукцията от отглеждането на селскостопански животни за миналата година е на обща стойност 988 млн. лв. (50,4% от продукцията в животновъдството), а произведените животински продукти възлизат на 974 млн. лв. (49,6%). В сравнение с 2019 г., стойността на отглеждането на селскостопански животни през миналата година е по-висока с 2,6%, което се дължи както на нарастване на произведените обеми с 1%, така и на повишение на цените с 1,6%. Стойността на произведените животински продукти спрямо предходната 2019 г., отбелязва увеличение с 2,8%, което е в резултат на по-високите с 3% обеми, докато цените се понижават с 0,2%.

НСИ: БВП спада с 5,2%

НСИ: БВП спада с 5,2%

Спрямо второто тримесечие се отбелязва ръст от 4,3% благодарение на повишеното потребление

В сравнение с 2019 г., селскостопанските услуги в стойностно изражение през миналата година имат намаление с 6,1%. А стойността на продукцията от второстепенни неселскостопански дейности за периода нараства с 2,6%, което е резултат на увеличението на цените им с 4,6%.

Създадената през 2020 г. брутна добавена стойност в селското стопанство по базисни цени достига 3,42 млрд. лв. и е с 1,1% по-малко спрямо предходната година, сочат още данните на НСИ. Значителният спад на обемите от 19,1%, е компенсиран с повишение на цените от 22,3%.