Средната брутна месечна работна заплата за юли 2023 г. за страната е 1 973 лв., за август - 1 957 лв., и за септември - 2 072 лева. Средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2023 г. в обществения сектор нараства с 15,3%, а в частния - с 14,5% на годишна база. Това показват данните на предварителни данни на Националния статистически институт за наети лица и средна брутна работна заплата.

Средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2023 г. e 2 000 лв. и нараства с 2,2% на годишна база.

Както се вижда от данните средната брутна месечна заплата минава 2000 лева само в Югозападния район, благодарение на столична област (2 772 лева средна за септември).

Най-ниските брутни възнаграждения взимат в Благоевградска и Кюстендилска област със съответни средни възнаграждения от 1418 лева и 1415 лева за септември.

Впечатление правят областите Варна и Стара Загора, които надминават област София-обраст по този показател, със съответно средно месечно възнаграждение от 1980 лева и 1945 лева. За сравнение в област София през септември то е 1943 лева. През предходния месец и двете области са отчели по-ниски средни брутни заплати, от тези в област София. Важно е да се уточни, че не става въпрос за столична област. 

Средна брутна месечна заплата на наетите по райони и области през 2023 година

Статистически райони Месеци
I II III IV V VI VII VIII IX
Северозападен район 1 432 1 420 1 477 1 521 1 526 1 517 1 528 1 535 1 641
Видин 1 245 1 217 1 251 1 308 1 299 1 256 1 318 1 334 1 456
Враца 1 652 1 620 1 678 1 772 1 776 1 782 1 705 1 745 1 843
Ловеч 1 376 1 353 1 468 1 472 1 455 1 487 1 463 1 512 1 678
Монтана 1 326 1 325 1 373 1 384 1 401 1 392 1 443 1 440 1 474
Плевен 1 422 1 425 1 463 1 507 1 523 1 489 1 544 1 511 1 618
Северен централен район 1 441 1 437 1 486 1 512 1 512 1 515 1 535 1 534 1 621
Велико Търново 1 388 1 375 1 425 1 456 1 453 1 453 1 466 1 473 1 536
Габрово 1 515 1 492 1 545 1 566 1 587 1 624 1 594 1 576 1 716
Разград 1 448 1 479 1 525 1 486 1 491 1 481 1 613 1 553 1 721
Русе 1 505 1 516 1 557 1 608 1 597 1 598 1 605 1 613 1 658
Силистра 1 250 1 222 1 296 1 317 1 313 1 289 1 330 1 380 1 479
Североизточен район 1 586 1 555 1 618 1 699 1 657 1 657 1 679 1 680 1 831
Варна 1 703 1 673 1 733 1 833 1 767 1 772 1 796 1 808 1 980
Добрич 1 352 1 352 1 386 1 424 1 426 1 442 1 451 1 468 1 635
Търговище 1 475 1 359 1 465 1 487 1 580 1 520 1 512 1 467 1 562
Шумен 1 450 1 441 1 513 1 598 1 524 1 528 1 569 1 542 1 639
Югоизточен район 1 522 1 520 1 587 1 602 1 606 1 576 1 599 1 616 1 756
Бургас 1 452 1 429 1 484 1 522 1 510 1 482 1 499 1 537 1 668
Сливен 1 373 1 370 1 412 1 460 1 471 1 408 1 437 1 466 1 582
Стара Загора 1 684 1 703 1 793 1 775 1 792 1 774 1 807 1 802 1 945
Ямбол 1 417 1 420 1 484 1 489 1 508 1 486 1 521 1 507 1 673
Югозападен район 2 337 2 279 2 485 2 553 2 411 2 408 2 479 2 440 2 543
Благоевград 1 229 1 228 1 259 1 310 1 306 1 271 1 288 1 307 1 418
Кюстендил 1 225 1 220 1 344 1 303 1 297 1 274 1 322 1 369 1 415
Перник 1 392 1 417 1 462 1 599 1 518 1 467 1 500 1 515 1 643
София 1 719 1 732 1 761 1 855 1 813 1 777 1 842 1 806 1 943
София(столица) 2 569 2 497 2 743 2 810 2 638 2 644 2 721 2 672 2 772
Южен централен район 1 489 1 474 1 541 1 607 1 563 1 556 1 606 1 593 1 711
Кърджали 1 367 1 364 1 419 1 467 1 461 1 423 1 471 1 507 1 623
Пазарджик 1 462 1 460 1 569 1 689 1 576 1 525 1 614 1 563 1 729
Пловдив 1 600 1 577 1 641 1 706 1 660 1 662 1 710 1 698 1 800
Смолян 1 249 1 247 1 327 1 309 1 338 1 377 1 349 1 357 1 451
Хасково 1 235 1 233 1 263 1 329 1 301 1 294 1 358 1 341 1 49

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение за страната, са "Държавно управление" - с 13,4%, "Образование" - с 12,2%, и "Селско, горско и рибно стопанство" - със 7,5%.

Спрямо третото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 14,7%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности: "Образование" - с 20,3%, "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 19,6%, и "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 18,3%.

Каква средна работна заплата може да очаквате в различните области на страната?

Каква средна работна заплата може да очаквате в различните области на страната?

Изненадващата позицията на Пловдив

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко- съобщения" - 4 670 лева, както и "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 3 055 лева.

В секторите "Финансови и застрахователни дейности" (2 894 лева) също се получава по-високо средномесечно възнаграждения.

На други полюс - най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 1 265 лева, "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - 1 480 лев И "Други дейности" - 1 259 лева.

Снимка 641827

Източник: НСИ

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2023 г. намаляват с 34,1 хил., или с 1,5%, спрямо края на юни 2023 г., като достигат 2,3 млн. по предварителни данни на Националния статистически институт.

Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 15,8%, в "Административни и спомагателни дейности" - с 2,7%, и "Преработваща промишленост" - с 1,4%, на тримесечна база.

Най-голям е делът на наетите в икономическите дейности "Преработваща промишленост" и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 19,9 и 16,7%.

В края на септември 2023 г. в сравнение с края на септември 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение нарастват с 22,1 хил. или с 1%.