Близо 40 милиона души по света работят на работни места в сектора на чистата енергия, според доклад Международната агенция по енергетика от този месец. Това е представлява 56% от общата заетост в енергийния сектор, което означава, че за първи път работниците в сферата на чистата енергия, са повече от служителите в сферата на изкопаемите горива, пише Quartz.

Работата на служителите от сферата на чистата енергия включва изграждане на слънчеви панели и производство на култури за биогорива, както и експлоатация на вятърни паркове, инсталиране на надстройки за енергийна ефективност в сгради и продажба на електрически превозни средства.

За сравнение през 2019 г. служителите в сферата на чистата енергия са заемали малко по-малко от половината работни места в сектора.

След пандемията чистата енергия е отговорна за "почти целия ръст на заетостта в енергетиката", се казва в доклада. Това до голяма степен се дължи на откриването на големи нови производствени съоръжения за соларни и електрически превозни средства, особено в Китай.

Въпреки трудностите от покачващите се цени на суровините и смущенията в търговията, докладът прогнозира ръст на работните места в областта на чистата енергия да се ускори, като добави бъдат наети 13 милиона нови работници до 2030 г. и ще компенсира загубата на работни места в сферата изкопаемите горива.

Едно голямо предизвикателство обаче е равенството между половете. Делът на жените на висши ръководни длъжности в енергийния сектор е само 14%. Жените представляват само 16% от заетостта в енергийния сектор, в сравнение с 39% за цялата икономика.