Световните капиталови пазари са във вихъра си и същото важи за Българската фондова борса.

Според последния й отчет, оборотът на регулирания пазар на финансови инструменти през третото тримесечие на годината нараства повече от двойно спрямо предходното - със 131%.

В абсолютна стойност това са равнява на 276 297 494 лева в сравнение със 119 610 476 три месеца по-рано. Той се дължи на нарастване на оборота с повечето основни видове финансови инструменти: с акции (без АДСИЦ) - скок от 139%, с АДСИЦ - нарастване с 161%, с борсово търгувани инструменти - с 257% и с компенсаторни инструменти - със 107%.

В абсолютна стойност най-значителен е ръстът в оборота с акции, който се увеличи със 128 милиона лева. Най-нисък е оборотът през юли: 21,5 млн. лв., а най-висок - през август: 206 млн. лв.

Броят сделки също бележи ръст през третото тримесечие на 2017 година достигна 23 330. За сравнение, през предходния период той беше 20 580, което представлява ръст от 13,36%. Това се дължи основно на по-голям брой сделки с акции без тези на АДСИЦ (17%) и с борсово търгувани продукти (57%).

Снимка 326373

При броя сделки с акции на АДСИЦ и с облигации има намаление, но то е незначително в абсолютна стойност в сравнение с увеличението на броя сделки с акции от 17 хиляди до 20 хиляди сделки. Най-нисък е броят сделки през юли: 5 377, а най-голям той беше през август: 9 323 сделки.

Най-търгуваните дружества

Сред десетте дружества с най-голям оборот за периода са "Инвестиционна компания галата" АД, "Регала инвест" АД и "Атоменергоремонт" АД, "Велграф Асет Мениджмънт" АД и "Холдинг Варна" АД.

Снимка 326371

Най-силни сектори

През третото тримесечие на 2017 година за пореден път секторът "Финансови и застрахователни дейности" бе на първо място в класацията по оборот със 104 милиона лева. Финансовите дейности традиционно формират най-голямата част от оборота на борсата заради своята огромна капитализация и ликвидност и по-големия free-float на банките, застрахователните дружества и холдинговите финансови структури.

Снимка 326369

Оборотът на сектор "Операции с недвижими имоти" се доближава до този на водещия "Финансови и застрахователни дейности", нараствайки близо 5 пъти от 20 на 92 милиона. Сектор "Преработваща промишленост", традиционно на второ място, бе на трета позиция това тримесечие с оборот от 50 милиона лева. Тези три сектора обикновено са на първите места и рядко друг влиза в топ три, което най-често се дължи на ефект от еднократни големи сделки.

Индексите - всички растат без един

В края на отчетния период всички индекси на БФБ-София увеличават стойността си спрямо началото му, с изключение на основния индекс SOFIX. Както се вижда от графиката по-долу, движението в стойностите на индексите бе сходно, единствено изменението на BGREIT е с различна форма, което се дължи на типа дружества, съставляващи индекса.

Движение на индекса BGREIT

Снимка 326374

Най-голямо в процентно отношение бе повишението от 4,44% в стойността на BGTR30 (23,79 пункта), BGREIT нарасна с 0,97% (1,1 пункта), BGBX40 нарасна незначително с 0,09% (0,12 пункта). Единствено стойността на SOFIX спада с 2,18% (-15,35 пункта).