Бизнесът на фирмите за кредитиране расте с доста бързи темпове. Според последната статистика на БНБ към края на септември 2019 г. вземанията на тези компании по кредити са 2.775 млрд. лв. (2.4% от БВП) при 2.433 млрд. лв. (2.2% от БВП) в края на септември 2018 година. Те се увеличават с 14.1% (342.3 млн. лв.) спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. и с 4.2% (111 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2019 година.

Върху вземанията по кредити оказват влияние и нетните продажби навземания, които дружествата периодично извършват. За последните дванадесет месеца са продадени пакети от вземания в размер на 87 млн. лева. На годишна база продадените кредити са за 98.3 лв. (в т.ч. 32.3 млн. лв. през третото тримесечие на 2019 г.), а закупените - 11.3 млн. лв. (в т.ч. 3.3 млн. лв. през третото тримесечие на 2019 г.). По принцип става дума предимно за продажба на пакети от просрочени и необслужвани вземания от клиенти. Към края на септември 2019 г. размерът на необслужваните кредити е 194.7 млн. лева. Те намаляват с 16.8% (39.4 млн. лева) в сравнение с края на септември 2018 г. и с 2.1% (4.2 млн. лева) спрямо края на юни 2019 година.

Данните на БНБ на пръв поглед разбиват установения стереотип, че фирмите за кредитиране дават малки по размер, краткосрочни и бързи заеми. Статистиката сочи, че в общия портфейл на сектора преобладават кредитите над 5 години, които са 1.242 млрд. лв. в края на септември 2019 година. Те се увеличават със 17.2% (182 млн. лв.) спрямо края на септември 2018 г. и с 3.4% (41.2 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2019 година. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията по кредити нараства от 43.6% в края на септември 2018 г. до 44.7% в края на същия месец на 2019 година. В края на третото тримесечие на 2019 г. вземанията по кредити с матуритет над 1 до 5 години са 721.9 млн. лева. Те се увеличават с 10.6% (69.1 млн. лв.) на годишна база и с 6.9% (46.4 млн. лв.) в сравнение с края на второто тримесечие на 2019 година.

Вземанията по кредити с матуритет до 1 година са 616.9 млн. лв. в края на септември 2019 г., като нарастват с 26.9% (130.6 млн. лв.) спрямо края на същия месец на 2018 г. и с 4.7% (27.6 млн. лв.) в сравнение с края на второто тримесечие на 2019 година. Тази матуритетна структура на портфейла обаче до голяма степен се дължи на факта, че над 40% от активите на този пазар са отпуснати от "УниКредит Лични финанси" - дъщерно дружество на "УниКреедит Булбанк", което действа по-скоро като мини банка за заеми за населението, отколкото като фирма за бързи кредити.

Основният бизнес на фирмите за кредитиране си остава отпускането на заеми за населението. Но не само. Според данните на БНБ в края на септември 2019 г. вземанията по кредити от сектор Домакинства нарастват на годишна база със 17.8% (333.4 млн. лв.) до 2.207 млрд. лева. Спрямо края на юни 2019 г. те се повишават с 3.4% (72 млн. лв.). Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити се увеличава от 78.1% в края на септември 2018 г. до 80.3% в края на същия месец на 2019 година. Вземанията по кредити от фирми са 471.1 млн. лв. към края на третото тримесечие на 2019 година. Те нарастват с 2.6% (12.1 млн. лв.) в сравнение със септември 2018 г. и с 6% (26.8 млн. лв.) спрямо края на юни 2019 година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити намалява от 19.1% в края на септември 2018 г. до 17.1% в края на същия месец на 2019 година.

В структурата на вземанията по кредити от сектор домакинства преобладават потребителските заеми, които са 2.071 млрд. лв. в края на третото тримесечие на 2019 година. Те се увеличават с 19% (331.3 млн. лв.) на годишна база и с 4% (79.8 млн. лв.) спрямо края на юни 2019 година.

Размерът на жилищните кредити в края на третото тримесечие на 2019 г. е 30.6 млн. лв. и намалява с 2.3% (0.7 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2018 година и със 7.6% (2.5 млн. лева) спрямо юни 2019 г. Другите кредити са общо 104.8 млн. лв. в края на септември 2019 г., като на годишна база те се увеличават с 2.8% (2.8 млн. лв.), а намаляват с 4.8% (5.2 млн. лв.) спрямо края на юни 2019 година.