Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) запази нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, на 2.0% през първото тримесечие на 2024 г., съобщиха от Централната банка на страната.

По правило този лихвен процент се обявява с година предизвестие освен при извънредни обстоятелства, така че от началото на 2023 г. изискването ще е 1.5 на сто.

Идеята на антицикличния капиталов буфер е да служи като инструмент за контрол от страна на БНБ при "прегряване" при кредитирането като основният показател е отклонението от съотношението кредит/БВП. Отклонението на показателя от дългосрочния тренд е отрицателно (-32.8 процентни пункта), което съответства на нулева стойност на референтния индикатор за антицикличния буфер.

Според централните банкери обаче стандартният показател за отклонението на съотношението кредит/БВП от дългосрочния тренд не отразява адекватно тенденциите в цикличните рискове. Затова при оценката за нивото на антицикличния буфер се вземат под внимание и допълнителни индикатори, фокусирани върху кредитния пазар, задлъжнялостта, пазара на недвижими имоти, както и общото състояние на икономическата среда.

Банкери: Ерата на евтините кредити за българските фирми приключи

Банкери: Ерата на евтините кредити за българските фирми приключи

Кой е правилният избор: по-малки годишни вноски по кредитите и по-дълъг матуритет или най-ниската възможна лихва

"Текущите силно отрицателни нива на реалните лихвени проценти са фактор за засиленото търсене и предлагане на кредити, като активността на кредитния пазар се запазва висока във всички негови сегменти. Въпреки че в краткосрочен план увеличението на кредитните обеми се отразява положително върху доходността на банковия сектор, продължителните периоди на висок кредитен растеж създават предпоставки за акумулиране на кредитен риск в балансите на банките и увеличават вероятността от негова бъдеща материализация при влошаване на икономическите условия или рязко повишение на лихвените проценти по кредитите", отбелязват от БНБ. И допълват, че повишените цени на енергоносителите, затруднения във веригите за доставки и изгледите за забавяне на външното търсене могат да се отразят негативно върху икономическата активност и финансовото състояние на предприятията и домакинствата. В допълнение, протичащият в глобален мащаб процес на бързо покачване на лихвените проценти през следващите месеци ще се пренесе върху нивата им в страната. Кредитните институции е необходимо да съобразяват политиката си по отношение на кредитната дейност, провизирането и капиталовото планиране с рисковете в икономическата среда.

През 2021 г. УС на БНБ повиши нивото на антицикличния буфер, приложим към местни кредитни рискови експозиции, на 1.0% от 1 октомври 2022 г. и на 1.5% от 1 януари 2023 г., като през септември 2022 г. нивото на антицикличния капиталов буфер бе увеличено допълнително на 2.0% в сила от 1 октомври 2023 г.

Необслужваните кредити "надигнаха глава"

Необслужваните кредити "надигнаха глава"

Спрямо края на юни 2022 г. брутният кредитен портфейл на банковата система се увеличава с 3.0 млрд. лв

"Предвид трайно запазилите се високи темпове на кредитен растеж и несигурността в икономическата среда, антицикличният капиталов буфер на ниво от 2.0% през първото тримесечие на 2024 г. има за цел да засили устойчивостта на банковата система при натиск върху доходността и капиталовата позиция, предизвикан от потенциално нарастване на необслужваните кредити и обезценките", отбелязват още от БНБ.