Брутният външен дълг на България в края на юли т.г. е 33 648 млн. евро (63.7% от БВП ), което е с 250.6 млн. евро повече в сравнение с края на 2017 година. Дългът нараства със 172 млн. евро спрямо същия месец на миналата година (33 475.9 млн. евро), показват данните на Българската народна банка.

В края на юли дългосрочните задължения са 25 745.1 млн., като нарастват със 149.7 млн. евро спрямо края на 2017 г. Дългосрочният дълг намалява със 123 млн. евро спрямо юли миналата година.

Краткосрочните задължения възлизат на 7902.9 млн. евро и нарастват със 100.9 млн. евро спрямо края на 2017 г. и с 295 млн. евро на годишна база.

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на юли е 5653.2 млн. евро (10.7% от БВП). Спрямо края на 2017 г. той намалява с 66 млн. евро. Външните задължения на сектора се понижават с 397.8 млн. евро в сравнение със същия месец на миналата година.

Снимка 380501

Външните задължения на банковия сектор към юли са 4511 млн. евро (8.5% от БВП). Те се повишават с 232.2 млн. евро от началото на годината и със 167.9 млн. евро спрямо юли 2017 г.

Външните задължения на Други сектори са 10 695.5 млн. евро (20.3% от БВП). Те нарастват с 14.8 млн. евро спрямо края на 2017 г. Дългът на сектора нараства с 36 млн. евро спрямо юли 2017 г.

В края на юли 2018 г. вътрешнофирменото кредитиране е 12 788.3 млн. евро (24.2% от БВП), което е с 69.6 млн. евро повече в сравнение с края на 2017 г. и с 366 млн. евро година по-рано.

През януари - юли извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 3092.3 млн. евро при 3595.8 млн. евро за същия период на 2017 г.

Нетният външен дълг в края на юли 2018 г. е отрицателен в размер на 2392.9 млн. евро, като намалява с 1326.2 млн. евро спрямо края на 2017 г. Понижението се дължи на по-голямото увеличение на брутните външни активи (с 1576.8 млн. евро, 4.6%) в сравнение с нарастването на брутния външен дълг (с 250.6 млн. евро).