Изменението на климата засяга начина, по който функционира нашата икономика. Това е така основно поради две причини. На първо място са физическите рискове от променящия се климат, включително по-честите и тежки метеорологични явления като наводнения, суши и бури. Вторият вид рискове са свързани с преминаването към неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика.

Тези рискове оказват въздействие върху макроикономически показатели като инфлацията, икономическия растеж, финансовата стабилност и трансмисионния механизъм на паричната политика. Те засягат също така стойността и рисковия профил на активите в баланса на Евросистемата.

Именно заради това изменението на климата оказва непосредствено влияние върху работата на Европейската централна банка (ЕЦБ) в ролята й на Централна банка и на надзорен орган. Това е така, защото банката трябва да вземе предвид въздействието от изменението на климата върху работата си за поддържане на ценова и финансова стабилност. 

Измерването и наблюдаването на тези рискове е важно за ЕЦБ и с оглед на опазването на сигурността и стабилността на банковия сектор в еврозоната и на цялата финансова система.

"Наша отговорност е да се погрижим банките да могат правилно да установяват, управляват и оповестяват рисковете, включително произтичащите от изменението на климата", категорични са от ЕЦБ.

Какво предприема ЕЦБ за управление на рисковете, свързани с климата?

В началото на юли 2022-а Централната банка на Европа взе решение да внесе промени в наличностите на корпоративни облигации в портфейлите на Евросистемата по паричната политика и в нейната рамка за обезпеченията, да въведе свързани с климата изисквания за оповестяване и да усъвършенства практиките си за управление на риска.

Целта на тези мерки е свързаният с климата финансов риск да бъде отразен по-добре в баланса на Евросистемата и да бъде подпомогнат зеленият преход на икономиката в съответствие с целите на ЕС за климатична неутралност. Освен това мерките на ЕЦБ насърчават фирмите и финансовите институции да осигуряват повече прозрачност за въглеродните си емисии и да ги редуцират.

"Чрез тези решения преобразуваме решимостта си за борба с изменението на климата в реални действия", заяви председателят на ЕЦБ Кристин Лагард. "В рамките на мандата си предприемаме нови конкретни стъпки за включване на изменението на климата в операциите ни по паричната политика. А като част от нашата развиваща се програма във връзка с климата са предвидени и други стъпки за съобразяване на дейностите ни с целите на Парижкото споразумение."

"Зелени заедно"

е общ проект на Money.bg и Webcafe.bg, който обръща внимание на екологичните тенденции - както в ежедневието на всеки от нас, така и в бизнеса.

Научете повече тук:

zelenizaedno.bg

В този контекст ЕЦБ взе решение за следните конкретни мерки:

1. Наличности от корпоративни облигации

Евросистемата цели да премахне постепенно въглеродния отпечатък на наличностите си от корпоративни облигации, като пътят за постигането на това е в съзвучие с целите на Парижкото споразумение. С оглед на това Евросистемата ще пренасочва тези наличности повече към емитенти с по-добри резултати по отношение на климата посредством реинвестиции на значителните по размер погашения, очаквани през следващите години. По-добрите резултати по отношение на климата ще се преценяват чрез показатели като по-ниски емисии на парникови газове, по-амбициозни цели за намаляване на въглеродния отпечатък и по-качествено оповестяване във връзка с климата.

Пренасочването означава, че делът в баланса на Евросистемата на активи, емитирани от предприятия с по-добри резултати по отношение на климата, ще нарасне спрямо този на предприятия с по-слаби такива резултати. Целта е да се редуцират, свързаните с климата финансови рискове в баланса на Евросистемата. Освен това по този начин се стимулират емитентите да подобрят оповестяването си и да намалят за в бъдеще въглеродните си емисии.

ЕЦБ предвижда тези мерки да се прилагат от октомври 2022 г. От първото тримесечие на 2023 г. ЕЦБ ще започне да публикува редовно и свързана с климата информация за наличностите от корпоративни облигации.

Във всеки случай, обемът на покупките на корпоративни облигации все така ще се определя единствено от съображения, свързани с паричната политика, и с тяхната роля за постигането на инфлационната цел на ЕЦБ, категорични са от регулатора.

2. Рамка за обезпеченията

Евросистемата ще ограничи дела на активите, емитирани от лица с висок въглероден отпечатък, които могат да бъдат представяни като обезпечение от отделни контрагенти при заемане на средства от нея. Новият режим на лимити има за цел да редуцира свързаните с климата финансови рискове в кредитните операции на Евросистемата. Първоначално Евросистемата ще прилага такива лимити само по отношение на търгуеми дългови инструменти, емитирани от предприятия извън финансовия сектор (нефинансови предприятия). Възможно е и други класове активи да бъдат включени в новия режим на лимити с подобряването на качеството на данните, свързани с климата. Очаква се мярката да бъде приложена преди края на 2024 г., при условие че са налице необходимите технически предпоставки. За да стимулира банките и други контрагенти да се подготвят отрано, Евросистемата ще проведе изпитания на режима на лимити преди реалното му въвеждане.

В допълнение към това от тази година Евросистемата ще взема предвид рисковете, свързани с изменението на климата, при прегледа на дисконтирането, което се прилага към използваните като обезпечение корпоративни облигации. Дисконтирането представлява намаляване на стойността на обезпечението според това доколко то е рисково.

Във всеки случай, всички мерки ще осигурят наличието на достатъчно обезпечения, за да може да продължи ефикасното прилагане на паричната политика.

3. Свързани с климата изисквания за оповестяване във връзка с обезпеченията

В кредитните си операции Евросистемата ще приема като обезпечение само търгуеми активи и кредитни вземания от предприятия и длъжници, които изпълняват Директивата за корпоративното отчитане във връзка с устойчивостта (след като тя бъде приложена изцяло). Тъй като прилагането на тази директива беше отложено, очаква се новите критерии за допустимост да влязат в сила от 2026 г.

Изискването ще се отнася за всички предприятия, които попадат в обхвата на директивата. То ще допринесе за подобряване на оповестяването и за генерирането на по-качествени данни за финансовите институции, инвеститорите и гражданското общество.

За да стимулира заинтересованите страни да спазят отрано новите правила, ЕЦБ ще проведе изпитания една година преди реалното им влизане в действие. Но значителна част от активите, които могат да бъдат предоставяни като обезпечение в кредитните операции на Евросистемата, като например обезпечените с активи ценни книжа и обезпечените облигации, не попадат в обхвата на Директивата за корпоративното отчитане във връзка с устойчивостта.

4. Оценка и управление на риска

Евросистемата ще продължи да усъвършенства инструментите и капацитета си за оценка, така че да включи в по-голяма степен свързаните с климата рискове. Така например, анализ на ЕЦБ показва, че независимо от вече постигнатия от агенциите за кредитен рейтинг напредък сегашните стандарти за оповестяване все още са незадоволителни.

За да подобри външната оценка на свързаните с климата рискове, Евросистемата ще настоява агенциите за кредитен рейтинг да осигурят повече прозрачност как отчитат в своите рейтинги рисковете, свързани с климата, и да бъдат по-амбициозни в изискванията си за оповестяване на тези рискове. Евросистемата поддържа активен диалог по темата с релевантните органи.

Наред с това Евросистемата постигна съгласие по редица общи минимални стандарти как вътрешните системи за кредитна оценка на националните централни банки следва да включат в рейтингите си свързаните с климата рискове. Тези стандарти ще влязат в сила до края на 2024 г.

Освен гореизброените мерки Централната банка провежда климатични стрес тестове и подлага на оценка финансовите рискове, свързани с климата. В ролята си на банков надзорен орган ЕЦБ следи банките да прилагат безопасен и благоразумен подход към установяването, оценката и управлението на рискове, свързани с климата и околната среда, и да оповестяват по прозрачен начин рисковете, на които са изложени.

"Зелени заедно" показва добрите примери и важните съвети - всичко, което трябва да знаем по пътя към по-природосъобразно съществуване, работа и правене на бизнес. Проектът се осъществява с подкрепата на ProCredit Bank, LIDL, училище "Дени Дидро", Zagorka, Сердика Център, Cargotec, RÖFIX, Solvay Sodi, Insaoil.