Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Перник за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Избор на оператор на обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа с национално покритие за предоставяне на далекосъобщителни услуги по стандарт GSM за нуждите на община Перник".

Въз основа на установените факти КЗК намира, че при провеждане на процедурата оценителната комисията е извършила съществено нарушение, като е допуснала до разглеждане техническата оферта на кандидата, избран за изпълнител - „Космо България Мобайл" ЕАД. Проучването установи, че предложението на участника не съответства на изискванията за допустимост - да притежава покритие на електронната си мобилна мрежа по стандарт GSM и UMTS на 96% по територия и по население на страната.

Констатираното нарушение в работата на комисията води до незаконосъобразност и на оспорваното решение за класиране в обществената поръчка.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.