Средните лихвени проценти по потребителските кредити спадат с 0.72 пункта до 9.35% през месец юли, съобщава БНБ.

Основният лихвен процент през юли 2007 г. е 4.01%. В сравнение със същия месец на предходната година той се повишава с 1.32 пункта.

Средният лихвен процент по депозити в левове на междубанковия пазар през юли 2007 г. достига 4.18%. В сравнение с юли 2006 г. той е по-висок с 1.35 пункта.

Дългосрочният лихвен процент за оценка степента на сближаване през юли 2007 г. спрямо юли 2006 г. се повишава с 0.36 пр.п., като достига 4.79%.

През юли 2007 г. по кредитите в левове за сектор Нефинансови предприятия са договорени по-високи средни лихвени проценти спрямо юли 2006 г. При овърдрафта увеличението е с 2.07 пр.п. до 8.66%, при краткосрочните кредити - с 0.55 пр.п. до 8.90%, а при дългосрочните кредити - с 0.22 пр.п. до 9.26%.

При кредитите за сектор Домакинства през юли 2007 г. спрямо юли 2006 г. средните лихвени проценти отбелязват разнопосочна динамика.

Средните лихвени проценти по всички дългосрочни кредити в левове спадат, като намалението при жилищните кредити е с 0.72 пр.п. до 8.12%.

При депозитите на сектор Нефинансови предприятия средните лихвени проценти по овърнайт-депозити в левове през юли 2007 г. спрямо същия месец на предходната година се повишават с 0.19 пр.п. до 0.68%.

При депозитите на домакинствата средните лихвени проценти по овърнайт-депозити в левове през юли 2007 г. спрямо юли 2006 г. се увеличават с 0.08 пр.п. до 0.93%.