Министерството на финансите преотвори емисия 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, пусната в обращение на 15.01.2020 г., с падеж 15.01.2025 година.

На проведения аукцион на 10 февруари 2020 г. бяха пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена доходност в размер на -0,14 %, която е рекордно ниска за този матуритетен сегмент. Спредът спрямо германските федерални облигации със сходен остатъчен матуритет е в размер на 49 базисни точки.

Общият размер на подадените поръчки достигна 341 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,71.

От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките - 69,5 %, следвани от пенсионни и гаранционни фондове - 23,0 %, застрахователните дружества с 2,5 % и други инвеститори - 5,0 %.

За втори път от началото на годината този сегмент постига отрицателна доходност, но при първото предлагане на 5-годишните книжа през януари тя бе минус 0,11%.

По този начин общо от началото на годината е поет общо 600 милиона лева нов дълг чрез емитиране на ценни книжа. Ограничението в бюджета за новите задължения през годината е до два милиарда и 200 милиона лева.