От 02 април 2015 г. Националният осигурителен институт (НОИ) предлага на осигурените лица нова електронна услуга - Справка за постъпили данни от издадени болнични листове в Електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им (ЕРБЛРО).

Това е справочна електронна услуга, която изисква въвеждане на лични данни на лицето - (ЕГН, личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или служебен номер) и персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ.

Справката отразява цялата налична информация, подадена и постъпила в Електронния регистър на болничните листове за издадени или анулирани болнични листове на лицето от практикуващите в различни лечебни заведения органи на медицинската експертиза - лекари, лекари по дентална медицина или лекарски консултативни комисии.

НОИ напомня, че срокът за подаване на данните в ЕРБЛРО от органите на медицинската експертиза по електронен път е 7-дневен от издаването или анулирането на болничния лист. Когато болничния лист се представя на хартиен носител в териториалното поделение на НОИ (през преходния период до 30 юни 2015 г.) срокът е 14-дневен.

Паричните обезщетения и помощи се изплащат на лицата по декларираните от тях лични разплащателни или спестовни банкови сметки в срок 15 работни дни след представянето на необходимите документи за болничните листове (декларация приложение № 15) в НОИ от осигурителя и на данните от издадените болнични листове от лекарите. Паричните обезщетения за период, обхващащ повече от един календарен месец, се изплащат в срок 15 работни дни от представяне на документите и постъпване на данните за първия месец от периода. За останалите календарни месеци изплащането е до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят, а за последния месец - до 5 работни дни след изтичане срока на обезщетението.

Услугата е достъпна на интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg) в. рубрика „Е-услуги"/ „Справки"/ „Справки по ЕГН и ПИК"/- ,раздел „Справки от електронния регистър на болничните листове".