Първата емисия държавни ценни книжа на правителството за 2020-а бе пласирана при голям интерес и ще носи на инвеститорите си отрицателна доходност. С други думи, при падежа на облигациите, те ще получат от държавата по-малко от това, което сега са ѝ дали назаем. Казано по друг начин, купувачите на тези ДЦК ще си плащат за това, че са дали пари на бюджета.

Това става ясно от съобщението на БНБ днес за резултатите от проведения аукцион за пласиране на пет годишни държавни съкровишни облигации с общ номинал от 200 млн. лева и годишна лихва от 0.01%. Направените на аукциона поръчки са за 497.25 млн. лева, което дава коефициент на покритие от 2.49 пъти. Средната цена на тези поръчки е 100.23 лева за 100 лева номинал, което формира средна доходност от минус 0.04 процента.

Министерството на финансите е е одобрило поръчки за 200 млн. лева със средна цена от 100.58 лева за 100 лева номинал, които формират среднопретеглена годишна доходност от минус 0.11%, като има облигации, за които инвеститорите са платили по 101.11 лева за 100 лева номинал, като по този начин са приели отрицателна годишна доходност от минус 0.21 процента.

Въпреки това за банките тази отрицателна доходност е много по-изгодна от тази при която държат парите си в БНБ - минус 0.7% годишно, което обяснява интереса към тези дългови книжа на правителството.