В рамките на два месеца правителството на България пласира четири емисии левови облигации на обща стойност 700.6 млн. лева. Според политици от управляващото мнозинство, това се правело, за да се осигурят средства за плащане по сделката за покупка на самолетите F-16. На пръв поглед подобни обяснения са меко казано странни при положение, че преди пласирането на тези дългови книжа фискалния резерв на правителството в БНБ бе 10.78 млрд. лева (в края на юли - след продажбата на облигациите той е 11.59 млрд. лева).

Още повече, че излишъкът в държавния бюджет в средата на годината според Министерството на финансите е 1.98 млрд. лева, а по Консолидираната фискална програма е 3.23 млрд. лева. Но доколкото изпълнението на планираните капиталови разходи за 2019-а - 2.76 млрд. лева, за първото полугодие е под 10% от тази сума, отчитаните бюджетни излишъци трябва да се приемат доста условно.

Пласирането на облигациите за общо 700.6 млн. лева през юни и юли, насочи вниманието ни към общия размер на държавния дълг и неговите законови лимити. Според чл. 66 от Закона за държавния бюджет за 2019-а максималният размер на държавния дълг към края на годината не може да надвишава 22.2 млрд. лева. Това означава, че през годината той може да надхвърля тази сума, стига при приключването й да е в определения от закона лимит. В противен случай бюджета трябва да бъде актуализиран.

За да изясним дали такава опасност има, зададохме няколко въпроса на Министерството на финансите и получихме своевременно отговори, които публикуваме.

Предвиждат ли се до края на годината погашения по главници на държавния дълг? Кога, в какъв размер и по кои задължения?

През второто полугодие на 2019 г. се предвиждат погашения само по външния държавен дълг към следните кредитори:

Снимка 437301

Какъв е размерът на държавния дълг в левове в края на юни 2019-а?

Към 30.06.2019 г. номиналният размер на държавния дълг възлиза на 21,3 млрд. лв.

За целите на изпълнението на Закона за държавния бюджет за 2019-а как се изчислява държавният дълг, на брутна или на нетна основа и ако е на нетна основа, как се изчислява тя?

Номиналният размер на държавния дълг към края на годината се изчислява по следния начин:

Размер на държавния дълг към 31.12.2018 г.;

Изменение на дълговото финансиране за годината (т.1 + т.2):

общо усвоявания по държавния дълг /вътрешен и външен/ (+);

общо погашения по държавния дълг /вътрешен и външен/ (-).

Преоценка на дълга за 2019 г. и разликата между номинал и главица;

Размер на държавния дълг по номинал към 31.12.2019 г. (I+II+III).

Ще се наложи ли промяна на лимита, заложен в Закона за Държавния бюджет за 2019-а, който държавния дълг не може да превиши в края на 2019-а?

Не се предвиждат промени в определените съгласно ЗДБРБ за 2019 г. дългови ограничения, в т.ч. и с приетия от НС Закон за изменение на ЗДБРБ за 2019 г., обн. ДВ, брой 60 от 30.07.2019 г.

Явно за момента правителството все още има пространство за финансово маневриране чрез емитиране на допълнително количество облигации. Във всеки случай е добре след изпълнението на всички планирани и извънредни плащания управляващите да приключат годината с фискален резерв в БНБ, чиято общ размер да не по-малък от 10 млрд. лева. И през следващите години да се опитват да го увеличават средно с по милиард-милиард и половина годишно. Само по този начин ще има достатъчно висока гаранция за финансовата стабилност на страната.