Според рейтинговата агенция Standard & Poor's възстановяването на банковия сектор в България от кризата ще се случва бавно. Свитите вътрешно потребление и инвестиции ще продължат да потискат печалбите на финансовите институции и кредитирането, пише darikfinance.bg.

Анемичният темп на икономически растеж ще води до влошаване на качеството на активите на кредитните институции. Загубите от лоши кредити ще останат между 2.5 и 3%, а нивото на рентабилността ще е ниско през 2014 г.

Капитализацията на българските банки като цяло е добра, но може да бъде засегната от имплицитни загуби, причинени от спада на цените на имотите през последните години.

Standard & Poor's оценява икономическа устойчивост и икономически дисбаланси в България като високо рисков фактор, а кредитният риск е оценен като "много висок".

Оценката на агенцията за рейтинга на страната е BBB с негативна перспектива. А за двете банки, чиито рейтинги определя е съответно BBB с негативна перспектива за дълга на Уникредит Булбанк и B- с негативна перспектива за дългосрочните задължения на ОББ.

Като позитивни фактори за българската банкова система се S&P's посочва фактът, че повечето банки са чуждестранна собственост, което им дава достъп до капиталова подкрепа от банките майки.