Брутният външен дълг на България в края на юли 2017 г. е 33 107.7 млн. евро (66% от БВП ), което е с 938.6 млн. евро (2.8%) по-малко в сравнение с края на 2016 година. Дългът намалява с 849 млн. евро спрямо юли 2016 г. (33 956.7 млн. евро, 71.7% от БВП), сочи отчетът на БНБ.

В края на юли. дългосрочните задължения са 25 614.5 млн. евро, като намаляват с 1000.6 млн. евро (3.8%) спрямо края на 2016 г. Краткосрочният външен дълг нараства с 431.6 млн. евро (6.1%) спрямо юли 2016 г.

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на юли 2017 г. е 6015.2 млн. евро. Спрямо края на 2016 г. той намалява със 767.3 млн. евро. Дългът на сектора се понижава с 602.5 млн. евро спрямо юли 2016 г..

Външните задължения на сектор Банки са 4343.1 млн. евро. Те се повишават със 180.2 млн. евро спрямо края на 2016 г. Дългът на сектора нараства с 655 млн. евро спрямо юли 2016 г. Външните задължения на Други сектори са 10 647.5 млн. евро. Те намаляват с 82.3 млн. евро спрямо края на 2016 г. (10 729.8 млн. евро, 22.7% от БВП).

В края на юли. вътрешнофирменото кредитиране е 12 101.9 млн. евро, което е с 269.2 млн. евро по-малко в сравнение с края на 2016 г. Вътрешнофирменото кредитиране намалява с 519.5 млн. евро спрямо юли на миналата година.