Брутният външен дълг на България в края на декември 2017 г. е 32 564.7 млн. евро (63.9% от БВП ). Това е с 1481.6 млн. евро (4.4%) по-малко в сравнение с края на 2016 г. (34 046.3 млн. евро, 70.7% от БВП), показват данните на Българката народна банка.

Дългосрочните задължения са 25 031.8 млн. евро (76.9% от брутния дълг, 49.1% от БВП), като намаляват с 1583.3 млн. евро спрямо края на 2016 г. Краткосрочните задължения възлизат на 7532.9 млн. евро и се повишават със 101.7 млн. евро.

Външен дълг на сектор Държавно управление в края на декември е 5690.7 млн. евро (11.2% от БВП). Спрямо същия период на 2016 г. (6782.5 млн. евро, 14.1% от БВП) той намалява с 1091.8 млн. евро.

Външните задължения на сектор Банки са 4298.8 млн. евро (8.4% от БВП). Те се повишават със 135.8 млн. евро (3.3%) спрямо края на 2016 г.

Външните задължения на Други сектори са 10 493.7 млн. евро (20.6% от БВП). Те намаляват с 236.1 млн. евро за година.

В края на декември вътрешнофирменото кредитиране е 12 081.5 млн. евро (23.7% от БВП), което е с 289.6 млн. евро (2.3%) по-малко в сравнение с края на 2016 г.

През януари - декември 2017 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 6138.3 млн. евро (12% от БВП) при 6769.9 млн. евро (14.1% от БВП) за януари - декември 2016 г.

Нетният външен дълг в края на 2017 г. е отрицателен в размер на 1899.4 млн. евро (3.7% от БВП), като намалява с 3394.4 млн. евро спрямо края на 2016 г. (1495.1 млн. евро, 3.1% от БВП). Понижението се дължи както на намалението на брутния външен дълг с 1481.6 млн. евро (с 4.4%), така и на нарастването на брутните външни активи с 1912.8 млн. евро (с 5.9%).