Брутният външен дълг на България към края на февруари 2016 г.е на 33,8678 млрд. евро (73,1% от прогнозния БВП). Той се понижава с 223,1 млн. евро  спрямо края на предходната година, когато дългът беше в размер на 34,0909 млрд. евро (77,2% от БВП), показват публикуваните днес данни на Българската народна банка.

В края на февруари 2016 г. дългосрочните задължения са 26 110.3 млн. евро (77.1% от брутния дълг, 56.3% от БВП), като намаляват с 98.1 млн. евро спрямо края на 2015 г. (26 208.4 млн. евро, 76.9% от дълга, 59.3 от БВП).

Краткосрочните задължения възлизат на 7757.5 млн. евро (22.9% от брутния дълг, 16.7% от БВП) и намаляват със 125.1 млн. евро спрямо края на 2015 г..

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на февруари 2016 г. е 5473.8 млн. евро3 (11.8% от БВП). Спрямо края на 2015 г. (5576.3 млн. евро, 12.6% от БВП) той намалява със 102.6 млн. евро (1.8%).

През февруари извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са в размер на 469,3 млн. евро (1,0% от БВП на страната) при плащания за 1,2571 млрд. евро (2,8% от БВП) година по-рано.

Нетният външен дълг (разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи) в края на февруари е в размер на 6,0194 млрд. евро, като намалява с 839,7 млн. евро (понижение с 12,2%) спрямо края на 2015 година. Като процент от БВП нетният външен дълг на България възлиза на 13% в края на февруари 2016 година, намалявайки с 1,3 процентни пункта спрямо януари и с 2,4 процентни пункта спрямо края на предходната година.