Държавата се кани да реши проблема с липсата на унифициран ред, касаещ заплащането на таксата за битови отпадъци, известна още като такса смет. За целта за обществено обсъждане беше публикуван Проект на Наредба за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци и за начина на изчисляване размера на таксата при прилагане на основите, предвидени в Закона за местните данъци и такси.

Към момента размерът на таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет, въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност.

Липсата на унифициран ред за изготвяне на план-сметка обаче може да доведе до включване на разходи, които не са свързани с услугите, които общината предоставя. Според експертите това може да доведе и до включване в таксата на разходи, които се финансират от други източници, както и до невключване на преходния остатък като източник на финансиране на дейностите и услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци през следващата година.

Нов данък за милиардерите може да събира по $250 милиарда годишно

Нов данък за милиардерите може да събира по $250 милиарда годишно

Срещу укриването на данъци

"Пренасочването от страна на местните власти на средства от таксата за битови отпадъци за финансиране на други дейности на общината води до снижаване на качеството на предлаганите услуги, до невъзможност за проследяване и граждански контрол върху начина на определяне на размера на таксата и начина на разходване на целево събраните средства, както и до непрекъснато нарастване на размера на таксата, което не е обвързано с нарастване на разходите за дейностите и услугите, за които се заплаща същата", пише в частичната предварителна оценка на въздействието от наредбата на Министерството на финансите.

Според ведомството към настоящия момент използваната от общините основа за определяне размера на такса битови отпадъци в повечето случаи е данъчната оценка или отчетната стойност на недвижимите имоти. В някои общини се предоставя възможност на задължените за фирми да заявяват брой съдове, като тази възможност не се предоставя на физическите лица.

Освен това не е осигурена необходимата тясна връзка между генерираното количество отпадъци и размера на таксата, която се дължи за извършваните от общината услуги. Респективно, няма обективна база, на която да се установи доколко заплащаната от даден човек или фирма такса съответства на обема и качеството на получената услуга.

Българският данък върху руския газ вдига сметките в Сърбия с 20%

Българският данък върху руския газ вдига сметките в Сърбия с 20%

Какви са опасенията в съседската ни държава?

"Лица, които изхвърлят по-голямо количество отпадъци, могат да плащат същата и дори по-малка сума за такса битови отпадъци от други, които са собственици на имоти с високи данъчни оценки или отчетни стойности и които не генерират големи количества отпадъци".

Срокът на общественото обсъждане на проекта изтича на 24 февруари 2024 г.