Предприемачите в България очакват през тази година направените инвестиции да бъдат с 32.6% по-малко в сравнение с предходната 2014 г. Това показа проведената от Националния статистически институт през октомври Инвестиционна бизнес анкета.

Според основните производствени групировки най-голям относителен дял в очакваните инвестиции през 2015 г. формират енергетичните и свързаните с водата отрасли (33.7%), следвани от отраслите, произвеждащи стоки за междинно потребление (31.9%), и отраслите, произвеждащи недълготрайни потребителски стоки (20.4%).

По данни от бизнес анкетата прогнозите за 2016 г. са за намаление на обема на инвестициите в промишлеността с 2.4% спрямо 2015 г., като около 36% от предприятията не планират разходи за придобиване на дълготрайни активи през следващата година. В структурата по основни производствени групировки енергетичните и свързаните с водата отрасли отново формират най-голям относителен дял - 39.4%. След тях се подреждат отраслите, произвеждащи стоки за междинно потребление, и тези, произвеждащи недълготрайни потребителски стоки - съответно с 32.4 и 15.7%.

Съобразно направлението на инвестициите през 2016 г. с най-голям дял се очаква да бъдат тези за заместване на износеното оборудване - 29.3% от общия стойностен обем на инвестициите в промишлеността. На второ място с 29.1% дял са предвидените инвестиции за увеличаване на производствения капацитет, следвани от тези за механизация или автоматизация на съществуващи производствени процеси и за въвеждане на нови производствени технологии - с 24.2%, и за опазване на околната среда, мерки за сигурност и други - със 17.4%.

По отношение на факторите „търсене на продукцията”, „финансови ресурси или очаквани печалби” и „технически фактори”, които биха повлияли върху решенията на мениджърите за инвестиции през 2016 г., преобладават позитивните оценки на влияние - „стимулиращо” или „много стимулиращо”. При групата „други фактори” 24.7% от анкетираните посочват влиянието им като „стимулиращо”, 38.4% от тях се въздържат от оценка, а 24.8% отговарят, че факторът не оказва влияние