По предварителни данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2015 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 5.8% спрямо четвъртото тримесечие на 2014 година. Увеличението в индустрията е с 8.1%, в услугите - с 4.6%, и в строителството - с 11.0%.

По икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2015 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Административни и спомагателни дейности” - с 14.2%, „Операции с недвижими имоти” и „Строителство” - по 11.0%.

Най-нисък ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - с 2.3%, и „Транспорт, складиране и пощи” - с 2.5%. Намаление с 0.6% на общите разходи за труд е регистрирано в икономически сектор „Хотелиерство и ресторантьорство”.

В състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждение за един отработен час през четвъртото тримесечие на 2015 г. се увеличават с 5.9% спрямо четвъртото тримесечие на 2014 г., а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 5.2%.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 0.1% за „Хотелиерство и ресторантьорство” до 14.8% за „Административни и спомагателни дейности”.