Една от най-големите банки у нас - Банка ДСК, обяви промени в ръководството си от началото на 2023 година. От януари ролята на ръководител на направление "Банкиране на дребно" поема Славейко Славейков, изпълнителен директор и ръководител на направление "Стратегия, финанси и управление на данни". Той поема новата позиция от Диана Митева, която се оттегля от банката от януари 2023 г.

Цветослав Димов, заемащ досега позиция началник на управление "Стратегия, контролинг и управление на капитала", поема функциите на главен финансов директор на Банка ДСК от януари 2023 г. и ръководител на направление "Стратегия, финанси и управление на данни".

Славейко Славейков

Източник: ДСК

Славейко Славейков

Славейко Славейков има повече от 17 години опит в банковия сектор, като повече от 12 години е член на Управителния съвет и Главен финансов директор, първо в Societe Generale Експресбанк, а през последните повече от 3 години в Банка ДСК. Отличен е с награда за най-добър финансов директор - "CFO на годината" през 2016 г., в категорията "Контрол и отчетност" в конкурса на EY.

В качеството си на главен финансов директор в Банка ДСК има изключителен принос за успешното интегриране на финансовите процеси при придобиването на Societe Generale Експресбанк от Банка ДСК. Преструктурира работата и развива екипите, за които отговаря и ги обединява в направление "Стратегия, финанси и управление на данни". Въвежда нови бизнес процеси, като оптимизира и автоматизира съществуващите. През 2020 г. създава и успешно ръководи работата на нови структури за ефективно управление и моделиране на данни с цел по-добро пазарно сегментиране и най-вече подобряване на клиентското изживяване.

Освен стандартните отговорности, присъщи на главен финансов директор, през последните няколко години Славейко Славейков отговаря и за дирекция "Доставки", управление "Логистика", управление "Централен Бек-офис" и управление "Център за управление на данни".

През 2021 и 2022 г. участва активно в стратегическите процеси за дигитална трансформация на Банка ДСК. Към настоящия момент Славейко Славейков е силно ангажиран с въвеждане на иновативен гъвкав банков модел на управление, с който Банка ДСК цели да осигури най-доброто клиентското изживяване чрез предлагане на подходящи модерни персонални решения на всеки свой клиент.

Цветослав Димов

Източник: ДСК

Цветослав Димов

Цветослав Димов започва кариерата си в банковата сфера преди повече от 11 години като Мениджър "Връзки със заможни клиенти" в Societe Generale Експресбанк. Година по-късно се премества в отдел "Финансов контрол". Последните 9 години преди придобиването на Societe Generale Експресбанк от Банка ДСК ръководи отдел "Финансови рискове и контрол", който обединява две звена - "Финансов контрол" и "Управление на активи и пасиви". Успешно изгражда силен и ефективен екип, изгражда и развива култура на рентабилност в банката и надгражда управлението на структурните рискове с иновативни решения.

През последните няколко години ръководи управление "Стратегия, контролинг и управление на капитала" в Банка ДСК. Освен в чисто финансови дейности като контролиране на разходи, управление на собствен капитал, бюджетиране и прогнозиране, проучвания на пазара и конкуренцията, активно участва в изготвянето на стратегията на банката и прилагането й.

През последните две години Цветослав Димов успешно разработва и въвежда съвременни модели за рентабилност, контрол и управление на разходите и измерване на ефективността. Положените усилия от екип "Стратегия, контролинг и управление на капитала" допринасят за добрия финансов резултат на банката през 2021 и 2022 г.