Всички с интерес очакваме 1 септември, за да видим до колко и с какъв обхват ще е обещаният бонус от правителството за освободени от такси и комисионни операции от сметките, по които гражданите получават своите заплати, пенсии и помощи.

Както вече стана ясно въпросния бонус ще може да се ползва, когато описаните по-горе доходи се получават по т.нар. платежна сметка за основни операции. Според Закона за платежните услуги и платежните системи тя може да бъде получена само от граждани, които нямат друга сметка в банка. И от последните прессъобщения на Министерството на финансите става ясно, че липсата на сметка в банка също е задължително условие за получаване на бонуса за откриване на сметка за получаване на заплати, пенсии и помощи, чието теглене ще става без банкови такси. Защото, както вече казахме, замисълът е това да става именно чрез въпросната платежна сметка за основни операции.

Както вече писахме в предишни материали всички тези изисквания поставят под въпрос доколко най-уязвимите слоеве от населението ще могат да се ползват от този бонус, защото например пенсионерите, или преобладаващата част от тях, получават дължимите им от държавата пари по сметка. И все още няма отговор на въпроса дали това ги изключва от групата на лицата, имащи право на въпросната платежна сметка за основни операции. Същото важи и за немалка част от лицата вземащи помощи.

Освен всички тези неясноти, е добре да се знае, че въпросната сметка нито е безплатна, нито е създадена, за да осигури на лица с ниски доходи в една държава банкови услуги, за които не се дължат такси и комисионни. В това отношение българският законодател с последните си решения записани в преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет демонстрира дълбоко непознаване на философията на европейските директиви засягащи финансовия сектор и целите, с които те се приемат. А непознаването на тази материя прави политическите опити за нейното побългаряване проблемни за самите български граждани.

Истината е че платежните сметки за основни операции е създадена по силата на европейска директива, чиято цел бе да интегрира многобройните емигранти, най-вече от Азия и Африка, в европейската финансова система. Проблемът бе че ставаше дума за милиони хора, които поради липсата на каквато и да е финансова история в страните от ЕС не можеха да получат банкови сметки. А такива им бяха нужни, за да си получават помощите. А поради ниските им доходи тези сметки трябваше да с а с най-ниските възможни такси и комисионни. С най-ниските, но не и без такси и комисионни.

Доколкото въпросните сметки бяха създадени, за да обслужват насъщните нужди на хора, повечето от които идват от държави с висок рисков профил по отношение на прането на пари и финансирането на тероризма, бе въпрос на време те да бъдат поставени под засилен контрол от страна на финансовите регулатори. И това време настъпи. На 24 август Управителният съвет на БНБ взе решение, че ще спазва допълненията в насоките на Европейския банков орган относно политиките и механизмите за ефективно управление рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма. И за да няма никакво съмнение, както точно се има предвид ще цитираме дословно част от съобщението на БНБ.

"С промените се определят по-подробно политиките, процедурите и механизмите за контрол, които кредитните и финансовите институции следва да прилагат, за да намалят и управляват ефективно рисковете от ИП/ФТ в съответствие с член 8, параграф 3 от Директива (ЕС) 2015/849, включително мерки по отношение на предоставянето на платежна сметка за основни операции в съответствие с член 16 от Директива 2014/92/ЕС. С Насоките се въвежда изискването кредитните и финансовите институции да въведат чувствителни към риска политики и процедури, за да гарантират, че техният подход към прилагането на мерки за комплексна проверка на клиента не води до неоправдано лишаване на клиенти от законен достъп до финансови услуги", пише в съобщението на Централната банка.

Ясно е че въпросната регулация не цели да забрани откриването на подобни сметки, а само засилва контрола те да не се ползват за трансфери, чрез които се изпират пари или се финансират терористи. Например да се ограничи възможността радикален елемент пристигнал в ЕС под прикритието на бежанец то Афганистан, Сирия или Либия, например, да получава средства за своята терористична дейност през такава сметка. Или сметките на бежанци да се ползват за финансови операции прикриващи схеми за данъчни измами.

Но поради великата мъдрост и дълбока социална отговорност на българските парламентаристи сега на същия този засилен контрол ще бъдат подложени не само емигрантите у нас, които са получили подобна сметка с платени банкови услуги, но всички български граждани, които получат правото и решат да се възползват от него за ползване на подобна сметка с опцията да извършват през нея операции без такси и комисионни. А въпросният контрол може да е свързан с доста неприятности и усложнения особено ако в нея освен пенсии помощи се появят и други средства със странен на пръв поглед произход. Това важи за най-вече гражданите ни от малцинствата, които получават пари от работещите в други страни от ЕС свои роднини. Така че няма да е изненада ако има случай наличностите от пенсии и помощи по подобна сметка да бъдат блокирани, ако по тях се получи някой превод отвън с на пръв поглед странен произход.