Общият показател на доверие на потребителите през април нараства с 1.8 пункта спрямо нивото си от януари, отчита наблюдението на Националния статистически институт.

Повишаване на потребителското доверие се отчита сред населението както в градовете, така и в селата - съответно с 1.0 и 4.1 пункта.

Общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца е леко влошена, докато очакванията им за следващите дванадесет месеца се подобряват.

По отношение на финансовото състояние на домакинствата през последните дванадесет месеца се наблюдава известен оптимизъм в оценките на живеещите в градовете за разлика от населението в селата, което изразява малко по-негативна нагласа в сравнение с три месеца по-рано.

Същевременно прогнозите на потребителите както от градовете, така и от селата за следващите дванадесет месеца са по-благоприятни, в резултат на което общият балансов показател се увеличава с 1.6 пункта.

Потребителите продължават да считат, че през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени, но с по-слабо темпо спрямо оценките, регистрирани през януари. Същевременно и инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца са по-слабо изразени.

Относно безработицата в страната през следващите дванадесет месеца очакванията се изместват към запазване или незначително намаление (балансовият показател се понижава с 4.2 пункта и достига най-ниската си стойност от юли 2001 г. досега) .

През април по-голяма част от потребителите продължават да оценяват икономическата ситуация в страната като неблагоприятна за спестяване, въпреки че техният дял намалява в сравнение с предходното наблюдение.

Последната анкета отчита леко подобрение на общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, като и намеренията на потребителите в градовете да извършват такива разходи през следващите дванадесет месеца са благоприятни.