На днешното си заседание Министерският съвет прие във Видин да бъде открит филиал на Русенския университет "Ангел Кънчев". Предложението е на ръководството на висшето училище и има положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация. Приемът ще бъде в рамките на институционалния капацитет на Русенския университет.

В новооткрития филиал ще се обучават в редовно и задочна форма студенти за придобиване на образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър" по специалности от професионалните направления "Педагогика на обучението по...", "Информатика и компютърни науки", "Машинно инженерство", "Електротехника, електроника и автоматика", "Комуникационна и компютърна техника", "Транспорт, корабоплаване и авиация" и "Общо инженерство".

Филиалът на Русенския университет "Ангел Кънчев" се открива в регион с демографски и икономически проблеми, с подчертана липса на специалисти за индустрията, енергетиката, транспортната инфраструктура и аграрния сектор. Подготовката на висококвалифицирани специалисти с висше образование във Видин ще помогне за по-устойчивото развитие на региона и страната.