В областните администрации на България към 31 март 2008 г. работят 1 103 души, от които 391 са мъже и 712 - жени. Това сочат данните от наблюдението на НСИ "Местни органи на управление в Република България".

 70,1% от всички заети в областните администрации са служители на възраст до 49 г. Най-често чиновниците в местната власт са хора между 30 и 39 години.

Основната част от заетите лица в областните центрове са с висше образование - 935, или 84.8% от общия им брой. Броят на жените почти се изравнява с този на мъжете в областните центрове.

Служителите в общинските администрации са 19 883 в 264 общини. На възраст до 49 г. са 12 272. Служителите в общините са най-често представители на нежната половина.

Членовете на общинските съвети са 5 525, като преобладават мъжете - 3 956, или 75.7% от общия брой съветници. Основната част от общинските съветници - 81.0%, са хора с професионален и житейски опит в активна творческа възраст между 30 и 54 години.

Относителният дял на мъжете в съветите е 74.1% от всички заети на тази възраст, а на жените съветници - 25.9%. Младите общински съветници до 30 г. съставляват едва 4.8% от всички избрани „местни депутати".

Близо 75% от съветниците в страната са с висше образование. При мъжете в общинските съвети делът на висшистите е 71.1% , а при жените е значително по-малък - 28.9%.

Работещите в кметствата са 5 510, от които 47.7% са мъже и 52.3% - жени. Преобладаващата част от служителите там са на възраст до 54 г. - 4 208 души, или 76.4% от общия брой.

Само 301 души са на възраст под 30 г. Преобладаващата част от общинските чиновници са със средно образование - 42,3%.

В областните администрации наличните компютри общо за страната са 1 630 броя, като от тях в експлоатация са 1 436, т.е. 88.1% , а с достъп до интернет - 1 316.

В общинските администрации наличните компютри са 19 671 бр., като от тях в експлоатация са 19 080, или 97%. С достъп до интернет са близо 78% от наличните компютри.

Все повече общински служители използват компютри. Компютрите в експлоатация общо за страната към 31.03.2008 г. са били 19 080 броя., което е с 9.1%  повече спрямо 2007 година.