Дирекция "Управление на средствата от ЕС" в Министерството на финансите ще изпълнява функциите на управляващ орган на оперативната програма "Техническа помощ" и на секретариат на Комитета за нейното наблюдение.

Това предвиждат приетите от правителството изменения в Устройствения правилник на Министерството на финансите. Поради тази причина числеността на служителите на дирекцията ще бъде увеличен с 3-ма души.

Дирекция "Национален фонд" ще бъде централен съкровищен орган, който е отговорен за финансовото управление на средствата от Европейския съюз. Тя изпълнява и функциите на единствен сертифициращ орган по отношение на Кохезионния и структурните фондове на ЕС и се занимава с администрирането в рамките на министерството на всички въпроси, които са свързани със Съвета за координация в борбата с правонарушенията и нередностите, засягащи финансовите интереси на Европейските общности.

Поради това щатното разписание на дирекцията ще бъде увеличено със 7 бройки. Целта е по-ефективно усвояване, оценка и контрол на Кохезионния и структурните фондове на ЕС за периода 2007-2013 г., съобщи пресцентъра на МС.

Един щат повече ще има и дирекция "Финанси и управление на собствеността". Създаването на Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на финансите, изисква фондът да бъде счетоводно обслужван на ниво първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Две допълнителни щатни бройки ще има и дирекция "Връзки с обществеността и протокол". Целта е координиране на обратната връзка по отправените запитвания във форума на интернет страницата на МФ и по електронната поща.

Увеличението на щатното разписание общо с 13 души ще бъде направено чрез вътрешно преструктуриране и е в рамките на утвърдената обща численост на работещите в системата на Министерството на финансите.