За природното бедствие, сполетяло областта в средата на март и какво се прави за преодоляване на пораженията, разговаряме с инж. Тони Тодорова, директор на Държавно горско стопанство „Габрово"


Инж.Тодорова, какви са щетите от ураганния вятър на 14 март на територията на горското стопанство?

На територията на ДГС „Габрово" има пострадали хиляди декари от т.н ветровали (повалени дървета) и ветроломи (пречупени дървета). Най-големи са пораженията в местността „Градище" - около 700 дка в гори в държавни горски територии; м. „Сечен камък" на границата с гр. Трявна - около 200 дка държавни горски територии, защитена местност „Боженци" - 150 дка държавни горски територии и м. „Люляците" - 100 дка държавни горски територии.

Тъй като засегнатите площи са големи, можем да говорим за катастрофален характер на повредите. Повалени цели горски масиви, което ще окаже негативно влияние както от екологична, така и от икономическа гледна точка за района на бедствието. Пострадали са изкуствено създадени иглолистни гори, с възраст над 50 години. Поради еднородния състав и еднаквата си възраст, тези насаждения са особено податливи на унищожителната сила на урагани или вихрови бури.

Каква организация бе създадена за разчистването? Какво ще стане с тази дървесина?

Още в деня след урагана са предприети действия за разчистването на падналите дървета, които са в близост до пътища и инфраструктурни обекти и възпрепятстват предвиждането на гражданите и нормалното функциониране на съоръженията. Направено е всичко, според изискванията на Закона за горите и Наредбата за контрола и опазването на горските територии, това да стане в рамките на няколко дни и по този начин да се предотвратят опасности, застрашаващи живота и здравето на хората.

Поради близостта на парк „Градище" до града, голяма част от усилията ни бяха насочени към почистването на пораженията именно в тази местност.

Дейността бе възложена на фирма ЕТ „Елмаз - Живко Жеков", която в момента на бедствието имаше действаш договор за извършване на мероприятия в района. След като имаме окончателна информация за количеството на дървесина, тя ще бъде предложена за добив и реализация на Открит конкурс, съгласно разпоредбите на Закона за горите. Ще са опитаме това да стане възможно най-бързо, защото в противен случай, повалената дървесина можа да бъде похабена. От друга страна, изкоренените и пречупени дървета представляват хранителна база, която може да бъде предпоставка за масово размножавани на насекомни вредители.

Има ли вече разчети на загубите, които стопанството ще понесе?

Все още е рано да се говори, колко ще са загубите. Това ще стане ясно едва след като добитата дървесина бъде реализирана и се види количеството на строителната дървесина, която с по-високо качество и това на дървесината за технологична преработка, която е с по-ниско качество. При насаждения в добро здравословно състояние строителна дървесина преобладава. В нашия случай обаче, преобладаваща ще е технологичната дървесина. Предвиждате ли залесяване на нови гори и какви ще са те?

Лесовъдската практика е доказала, че след такива бедствия по-устойчиви са тези гори, които сами са се възобновили и възстановили, защото новите насаждения ще бъдат с различен видов състав и различна възраст и съответно ще бъдат по-малко предразположени към заболявания и въздействие на други външни за екосистемите фактори.

В случая с местността „Градище" обаче ще се подходи не само от лесовъдска, а от екологична и естетическа гледна точка. Лесопаркът е любимо място за разходка на габровци сред природата. Това налага той да бъде възстановен в най-кратки срокове, чрез мащабно залесяване. За тази цел ще кандидатстваме по мярка 226 от Програмата за развитие на селските райони, чрез която се подпомага възстановяването на горски територии, унищожени от пожари и природни бедствия. Очакваме да бъдат взети проби от почвата, които да бъдат изследвани и след получените резултати да се вземе решение какви дървесни видове да бъдат използвани за залесяване.

Обвиняват ви за сечта в „Узана". Какво е действителното положение с добива на дървесина в известната природна местност?

Предвиденото годишно ползване на дървесина в горскостопански участък „Узана" е 8500 кубически метра. През минала година са добити малко над 4 000 куб. метра. Всички лесовъдски дейности в обхвата на м. „Узана" са съобразени с устойчивото и природосъобразно управление на горите в защитени територии. Извършват се отгледни и възобновителни мероприятия с ниска интензивност. На територията на участъка няма извършени голи сечи. През настоящата година приоритетно ще се извършват санитарни мероприятия в горите, пострадали от бурята на 14 март 2013 година. За щастие, пораженията в м. „Узана" са незначителни.