КФН наложи пет санкции на обща стойност в размер на 190 хил. лв. за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара.

От пресцентъра на Комисията по финансов надзор съобщиха, че наложените глоби по издадените актове за административни нарушения и съответните наказателни постановления, са били направени при извършени проверки за спазване разпоредбите на глава дванадесета от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), а именно за забрана за търгуване с вътрешна информация.

Първата глоба е наложена на Георги Минев за периода 31.07.2006 г. - 11.08.2006 г., който е сключил сделки с една акция на "Завод за шлифовъчни машини" АД - гр. Асеновград, които са довели до значителна промяна в цената на акциите на публичното дружество - повишение с 103.91 %. Вследствие на сключените сделки е било постигнато изкуствено покачване на средно претеглената цена за деня, което от своя страна рефлектира върху цената на отваряне за следващата търговска сесия. За извършеното нарушение е издадено наказателно постановление, с което е наложена глоба в размер на 20 000 лв., като все още тече срокът за обжалване.

Втората глоба е издадена на Петър Алексиев за периода 08.09.2006 г. - 28.11.2006 г., който е сключил сделки с малък обем акции на "София филм" АД, които са довели до промяна в цената на акциите на публичното дружество - повишение с 639 %. Вследствие на това е било постигнато изкуствено покачване на средно претеглената цена за деня, което от своя страна рефлектира върху цената на отваряне за следващата търговска сесия. За извършеното нарушение е издадено наказателно постановление, с което е наложена глоба в размер на 20 000 лв., като все още тече срокът за обжалване.

Другата глоба е за "Пламекс-96", гр. София, представлявано от Пламен Петров, който в периода 03.08.2006 г. - 14.08.2006 г., като клиент на инвестиционен посредник чрез поредица от сделки с акции от капитала на "Родина - 91" АД, гр. Добрич сключени между дружеството и клиент на друг ИП, е довел до значителна промяна на цената на акциите на "Родина - 91" АД, гр. Добрич - понижаване с над 75 %. Вследствие на това е било постигнато изкуствено понижаване на средно претеглената цена , което от своя страна рефлектира върху цената на отваряне за следващата търговска сесия. За извършеното нарушение е издадено наказателно постановление, с което е наложена имуществена санкция в размер на 50 000 лв.

Две глоби има и „Доминант Финанс" АД. Едната е за дружеството което, представлявано от Димостенис Йоанис Харакидас, за периода 28.09.2006 г. - 06.10.2006 г., като клиент на ИП чрез поредица от сделки с акции от капитала на "Промота Аеропарк" АД, сключени между "Доминант Финанс" АД и Никос Комнинос Ахе (Nicos Komninos Axe) - клиент на същия ИП, е довел до необичайна промяна на цената на акциите на "Промота Аеропарк" АД - повишение с 376 % Вследствие на това е било постигнато изкуствено покачване на средно претеглената цена за деня, което от своя страна рефлектира върху цената на отваряне за следващата търговска сесия.

Другата глоба за „Доминант Финанс" АД, пък е за периода 10.10.2006 г. - 25.10.2006 г., когато като клиент на ИП чрез поредица от сделки с акции от капитала на "Промота Аеропарк" АД, сключени между "Доминант Финанс" АД и Никос Комнинос Ахе (Nicos Komninos Axe) - клиент на същия ИП, дружеството е довело до значителна промяна на цената на акциите на "Промота Аеропарк" АД - повишение с 2229 % Вследствие на това е било постигнато изкуствено покачване на средно претеглената цена за деня, което от своя страна рефлектира върху цената на отваряне за следващата търговска сесия.
За извършените нарушения са издадени две наказателни постановления, с които са наложени две имуществени санкции, всяка в размер на 50 000 лв., като все още тече срокът за обжалване.