Очаква се днес Министерски съвет да одобри списъците със защитените зони към европейската мрежа "Натура" 2000".

Министър Джевдет Чакъров ще внесе за обсъждане от правителството всички варианти на списъците със зоните за птиците и местообитанията, подготвени въз основа на решенията на Националния съвет по биологично разнообразие и внесените по тях възражения и особени мнения.

Министърът ще представи пред кабинета и всички изразени до момента мнения за "Натура 2000", изказани на организираните по негова инициатива срещи с парламентарните групи на ДПС, НДСВ и БСП, областни управители, кметове и председатели на общински съвети от Черноморието.

Ще бъде обсъден и Националният стратегически план за рибарство и аквакултури 2007-2013.

Очаква се правителството да одобри днес и позитивния лекарствен списък. Той трябваше да мине на предишното заседание на Министерски съвет, но това не стана заради липсващия подпис на председателя на Комисията по позитивния лекарствен списък.

Националната стратегия за внедряване на електронно здравеопазване също ще бъде разгледана днес от кабинета.