Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен ще вземе участие в международно изследване на река Дунав за установяване на екологичното й състояние, което ще бъде най-голямата проучвателна експедиция по река в света за 2007 година, съобщиха от agro.bg.

Кампанията официално стартира на 14 август в Регенсбург, Германия, като трите кораба на експедицията ще преминат 2 375 км. надолу по течението на Дунав, пресичайки територията на 10 държави до делтата на реката на територията на Румъния и Украйна в края на месец септември.

По продължение на реката на територията на десетте държави ще има общо 95 мониторингови пункта. На всяко от съответните мониторингови места ще бъдат взети различни типове проби - от вода, седименти, биология, разтворени вещества, миди и рибни видове. Ще бъдат изследвани също и някои от притоците. В Русе експедицията ще бъде на 19 септември.

Събраната разнообразна информация ще осигури възможност на Международната комисия за опазване на Дунав (ICPDR) да притежава една от най-актуалните бази данни в света и за хилядите растителни и животински видове, развитието на които зависи от реката.

Това проучване ще подпомогне страните при изпълнението на задълженията им по прилагане както на Конвенцията за защита на р. Дунав, подписана през 1994 година, така и на Европейската рамкова директива за водите.