Във връзка с Международния ден на хората с увеждания(3 декември) от Национална компания железопътна инфрастуктура посочват, че  едно от основните изисквания на Европейската комисия при изграждането, модернизирането и обновяването на железопътната инфраструктура е осигуряването на равен достъп до транспортните средства на всички социални групи, в това число и на хората с увреждания.

Предлаганите от Европейския съюз правила се отнасят до маршрути без препятствия по тях, продажба на билети, информационни гишета, тоалетни, визуална и устна информация, подходяща широчина и височина на пероните, както и наличие на помощни средства за качване на транспортните средства. Наличието на общи правила за достъпност на равнище Европейски съюз (ЕС) ще улеснява и прави по-удобно пътуването във всички страни-членки  на лица с увреждания и на всички, чиято подвижност е намалена (хора в напреднала възраст, с временни увреждания или семейства с  деца).

Осигуряването на достъп до превоз е  едно от основните условия хората с увреждания да участват пълноправно и пълноценно в обществения живот, да имат улеснен достъп до стоки и услуги.

НКЖИ изпълнява поетите задължения в утвърдена „Програма на ДП НКЖИ за изграждане, поддържане, ремонт, развитие и експлоатация на железопътната инфраструктура".  Основен приоритет, залегнал в Програмата, е привеждането на гарите, стопанисвани от Компанията, в съответствие с изискванията на ЕС и нормативната уредба за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

В тази връзка, в периода 2003 - 2013 г., НКЖИ предприе и изпълни редица ремонти в следните гари:

В Централна гара София е изграден център с асансьор към южната фасада, обслужващ лица с намалена подвижност и 5 асансьора, осигуряващи достъпа им до всички перони на гарата. Изграден е санитарен възел с необходимото оборудване. Асансьорът за трудноподвижни лица е монтиран на южната фасада на приемното здание и създава възможност директно от уличното платно, при преминаване на тротоара, да се достигне до обособен диспечерски център и чакалня за хора с увреждания. Асансьорите имат 2 спирки и кабината им е оборудвана с хоризонтална бутониера с клавиши с Брайлова азбука, съответстваща на изискванията за трудноподвижни и незрящи лица. Снабдени са с дисплей в кабината над бутониерата, а на спирките - с дисплей за местонахождение, посока на пътуване и гонг на всички спирки.

В гара Пловдив са изградени чакалня и помещение за социалния работник, специализиран санитарен възел, бетонови подходи за преодоляване денивелацията от тротоар към чакалня с наклон 1:20, информационна система - указателни табели, знаци, надписи и сигнализираща маркировка, посочващи мястото и посоката към съответните помещения.

Гара Пазарджик разполага с чакалня и тоалетна за лица с намалена подвижност, достъпът до които е осигурен чрез рампа с наклон. Има и обособено помещение за социален работник. Помещенията са обозначени със съответните пиктограми и надписи. Преминаването от приемното здание до втори гаров перон  е осигурено чрез подход, разположен в близост до помещенията за трудноподвижни лица.

В гара Горна Оряховица пътническа е изградена рампа за лица с намалена подвижност към чакалнята от страна на предгаровия площад, монтирана е еластична пътека за достъп до коловозите, а в чакалнята са обособени стая и сервизно помещение(тоалетна).

В подлеза на гара Русе са  изградени  два асансьора, на две и три нива за подход на трудноподвижни хора от града към билетните каси.

Гара Плевен разполага със специален вход с платформа, до ниво чакалня от страна на предгаровия площад, както и рампа за лица с намалена подвижност към І-ви перон от западната страна на приемното здание. Рампата е с покритие от щампован бетон. Допълнително в зоната на бившия ресторант са обособени топла чакалня и санитарен възел, достъпни за трудноподвижни хора. Има и паркоместа за лица с намалена подвижност.

Гара Септември - направени са рампи с метални ограждащи парапети за преодоляване на денивелацията от чакалня към перони със съответен наклон 1:20.

В гара Пещера са изпълнени бетонови подходи от улицата към първи перон за преодоляване на денивелацията със съответния наклон 1:20, понижение на първи и втори перон с оглед улесняване преминаването през коловоза, като преходното мостче е изпълнено от бетонови елементи.

Гара Кермен има чакалня и помещение за социалния работник, специализиран санитарен възел, бетонови подходи за преодоляване денивелацията от тротоар към чакалня с наклон 1:20, информационна система - указателни табели, знаци, надписи и сигнализираща маркировка, посочващи мястото и посоката към съответните помещения.

Гара Панагюрище - подходи за преодоляване денивелацията от тротоар към чакалня с наклон 1:20,  рампа към чакалнята, понижение на първи и втори перон, с оглед улесняване преминаването през коловоза, като преходното мостче е изпълнено от дървени траверси.

На гара Филипово са изградени специализиран тоалетен възел, рампа с метален парапет за преодоляване денивелацията от тротоар към чакалня с наклон 1:20.

Гара Граф Игнатиево има бетонов подход от улицата към първи перон за преодоляване на денивелацията със съответния наклон 1:20, понижение на първи и втори перон с оглед улесняване преминаването през коловоза, като преходното мостче е изпълнено от бетонови елементи.

В гара Крумово има изградени специализиран санитарен възел и  рампа към чакалнята.

Гара Хасково - специализиран санитарен възел, рампа за преодоляване денивелацията от улица към приемно здание с  наклон 1:20, информационна система. Пероните са понижени и осигуряват достъп за лица с намалена подвижност.

Гарите Кърджали, Стара Загора, Бургас разполагат с  чакални и помещения за социалния работник, специализирани санитарни възли, бетонови подходи за преодоляване денивилацията от тротоар към чакалня и от чакалня към първи перон с наклон 1:20, информационни системи, паркинги за две паркоместа, съответно сигнализирани чрез вертикална и хоризонтална маркировка.

Гара Белозем - специализиран санитарен възел, има съществуващ бетонов подход към него и рампа за преодоляване денивелацията от чакалнята към първи перон със съответен  наклон 1:20.

В гара Твърдица също има специализиран тоалетен възел, понижение на първи и втори перон с оглед улесняване преминаването през коловоза.

В гарите Безмер, Стралджа, Калояново е извършено понижение на пероните с оглед улесняване преминаването през коловоза.

Гари Ямбол, Сливен, Карнобат, Зимница са с бетонови подходи от улицата към първи перон и чакалнята за преодоляване на денивелацията със съответния наклон 1:20, като гара Зимница разполага и с рампа за преодоляване денивелацията от чакалнята към първи перон.

Подходи към чакалнята, парапети на касите и подходи със специални настилки за достъп към първи и втори перон са изградени на жп гара Петрич.

В гара Казанлък е изграден санитарен възел и осигурен достъп до първи перон за лица с намалена подвижност.

Рампа от улично платно към тротоар и от тротоар към чакалня осигурява достъпа на трудноподвижни лица до билетните гишета и първи перон на гара Първомай.

Гара Септември разполага с подходи от приемно здание до първи перон.

В гара Велико Търново е изградена бетонова рампа за хора с увреждания от предгаровия площад към І-ви перон. При нейния ремонт през 2005 г. са изпълнени и преходни мостчета от еластична настилка за преминаване на ІІ-ри перон.

В гарите Златица, Макоцево, Долно Камарци, Сандански, Иваново, Бобов дол, Голямо село, Калища, Черниче, Генерал Тодоров, Струмяни, Димитровград,  Благоевград, Якоруда и Телиш са изградени подходи за придвижване на лица с намалена подвижност (подход до чакалнята, достъп до пероните, подход към тоалетна).

В гара Карлово е изградена тоалетна и е извършен ремонт на перонните настилки и околни пространства.

При ремонтите на гари Трявна и Габрово са изградени няколко рампи за хора с увреждания: от предгаров площад  към І-ви перон, от  І-ви перон към чакалнята на приемното здание и подход от  І-ви  към ІІ-ри перон. Изпълнени са преходни мостчета от еластична настилка между пероните и прехода на самият перон.

В гара Две могили са подменени настилките на пероните и околните пространства.

Гара Стамболийски разполага с подход откъм града до първи перон и оформяне на подходите  от перон към перон.

В гари Катуница и Поповица има санитарен възел за лица с намалена подвижност, подходи към първи перон и чакалня.

Спирки Чешнегирово  и  Садово са с пригоден санитарен възел и подходи към първи перон и чакалня.

На спирка Кочово са изградени подходи към първи перон.

Спирка Виница разполага с  паркоместа за трудноподвижни лица

Гара Плачковци е с  изградена рампа от първи перон към чакалня.

В момента се изграждат санитарен възел и подходи в гари Тулово и Асеновград.

 

Целта на утвърдената програма, по която работи Национална компания „Железопътна инфраструктура" е всички гари и спирки в България  да осигуряват възможност на повече трудноподвижни лица да ползват услугите на железопътния транспорт за удобен превоз  на територията на цялата страна. Това изисква сериозни инвестиции за  ремонт, преустройство на сегашната инфраструктура и ново строителство, както и въвеждане в експлоатация  на достатъчен брой специализирани вагони.