Студентски съвет на Нов български университет излезе с официално становище по повод Програмата за модернизиране на системите за висше образование в Европа. Програмата очертава основните насоки за развитие на висшето образование в рамките на целите по стратегията "Европа 2020" и се очаква да залегне в основата на новия закон за науката и висшето образование.

В становището си, с което студентите запознаха просветния министър Сергей Игнатов, се предлага от началото на следващия програмен период връзката между висшето образование и науката и бенефициентите по европейските програми - бизнес, неправителствени и държавни организации и институции, да залегне като основен компонент при оценката на проектните предложения.

По този начин ще се насърчи и бонифицира участието на студенти и млади учени в подготовката и реализацията на проектите, ще се развие практическата им подготовка като се предостави възможност за провеждането студентски практики и стажове.

За университетите това ще означава развитие на административен капацитет, инвестици в научно-изследователска и развойна дейност, ангажиране на академичиня състав с приложно-практически разработки и едно ново стъпало на диференциация в системата за атестиране на преподавателите.

Частният сектор ще спечели чрез преференциалния си достъп до научната инфраструктура и услугите на научните институти, както и чрез изграждането на практически подготвени и високо-ефективни човешки ресурси в лицето на своите стажанти.

Държавата ще постигне цялостно повишение на средствата от БВП, които се инвестират в сектора, а синергията от частните ползи съществено ще повиши качеството на образователните услуги и научната продукция. Подобни примери за публично-частно партньорство в образованието и науката съществуват и в други европейски страни. В Холандия от 70-те години насам функционират т. нар. «магазини за наука».

За реализацията на своята идея, която виждат като единствения стабилен фундамент за развитието българското общество като "общество на знанието", каквито са националните приоритети, студентите разчитат на диалог и сътрудничество с изпълнителната и законодателната власт, както и с избрания за президент Росен Плевнелиев в процеса на създаване и приемане на националната референтна рамка за следващия програмен период.

В своето становище от Нов български университет предлагат още редица нововъведения и реформи, сред които насърчаване на интереса на младите хора към науката чрез развитие на специални изследователски програми и възможности за финансиране на студентски научни проекти още в бакалавърска степен, междууниверситетска мобилност в рамките на страната и много други.