В определения от Кодекса за застраховането срок - до 1 септември 2006 г. за подаване на документи за издаване на нов лиценз по застраховка "Гражданска отговорност", всички застрахователи, предлагащи тази застраховка са подали заявления, съобщиах от Комисията за финансов надзор.

Застрахователите трябваше да представят в КФН програма за дейността по вида застраховка за три години напред, тарифа и актюерска обосновка към нея, банкова гаранция и презастрахователен договор.

КФН публикува застрахователните тарифи, по които ще се предлага застраховката след датата на присъединяване на България към ЕС.

Застрахователните премии ще се движат в следните граници:

за леки автомобили с обем на двигателя до 1 500 куб.см. - от 88 до 200 лв., като средноаритметичната премия е около 140 лв.;
за леки автомобили с обем на двигателя до 1 800 куб.см. - от 88 до 245 лв., при средноаритметичната премия - около 150 лв.;
за леки автомобили с обем на двигателя до 2 500 куб.см. - от 110 до 290 лв., като средноаритметичната премия е около 185 лв.;
за леки автомобили с обем на двигателя над 2 500 куб.см. - от 120 до 435 лв., като средноаритметичната премия е около 240 лв.;
за автобуси до 20 места - от 190 до 700 лв.;
за автобуси от 20 до 40 места - от 230 до 800 лв.;
за автобуси над 40 места - от 255 до 1 100 лв.;
за товарни автомобили до 20 т. - от 150 до 770 лв.;
за товарни автомобили над 20 т. - от 255 до 890 лв.;
за мотопеди и мотоциклети - от 31 до 115 лв.

Премията се диференцира в зависимост от вида и техническите характеристики на МПС. Цитираните граници, в които варира размерът на премията са ориентировъчни, тъй като това са базови премии, към които застрахователите ще прилагат различни коефициенти, отчитащи различни рискови фактори.

Всеки застраховател предвижда да прилага различни по вид и стойности отстъпки или увеличения, които да отразяват начина на сключване на застраховката - директно или чрез посредник, вследствие на което размерът на премията за отделните дружества варира в широк диапазон.

Предстои КФН да извърши оценка дали предложените от застрахователите премии са достатъчни въз основа на представената от тях презастрахователна политика и програма за дейността по вида застраховка през следващите три години.

След присъединяването на страната застрахователният договор ще има действие на базата на единна премия както у нас, така и във всички държави членки на Европейското икономическо пространство.