В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Софарма имоти АДСИЦ-София /SFI/: В резултат от изпълнение на инвестиционната си програма Софарма имоти АДСИЦ придоби следните търговски обекти: Аптека 52, находяща се в гр.София, ж. к. "Суха река", ул. "Емануил Васкидович" 51 с обща застроена площ от 334,68 кв.м.; Аптека 18, находяща се в гр. София, бул. "Александър Стамболийски'" № 147 с обща застроена площ от 129,10 кв. м ; Аптека 100, находяща се в гр. София, ж. к.."Левски - В" , бл.9А, вх. Г с обща застроена площ от 85,34 кв.м; Аптека 12, находяща се в гр. София, бул. "Александър Пушкин" № 13 с обща застроена площ от 714 кв. м.; Аптека 38, находяща се в гр. София, ж.к. "Хаджи Димитър" ул."Макгахан", бл.54 с обща застроена площ от 170 кв. м. Обектите ще бъдат отдадени под наем.