Инспекторите по контрол на качеството на пресните плодове и зеленчуци в Областните дирекции "Земеделие и гори" към МЗГ се оправомощават да съставят актове за установяване на административни нарушения на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. Това гласи заповед на министъра на земеделието и горите Нихат Кабил във връзка с влезлия в сила на 1 януари т.г. Закон за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на ЕС.

Актове за установяване на административни нарушения ще се съставят на търговци и производители на пресни плодове и зеленчуци в случаи на отказ за осигуряване на достъп до местата за проверка и до транспортните средства, превозващи пресни плодове и зеленчуци, както и при отказ да бъде предоставена информация и всички документи, необходими за организиране и извършване на проверката за съответствие.

В тези два случая глобата за физически лица е от 1000 до 3000 лв., а за еднолични търговци и юридически лица се налага имуществена санкция от 3000 до 5000 лв.

Търговци и производители, предлагащи на пазара пресни плодове и зеленчуци, които не са в съответствие с 47-те действащи маркетингови стандарти на ЕС, също подлежат на санкции.

Тези стандарти изискват по цялата маркетингова верига - от производителя до крайния потребител, плодовете и зеленчуците да бъдат окачествени, опаковани, маркирани и етикетирани.

При неспазване на тази разпоредба глобата за физически лица е от 600 до 2000 лв., а за еднолични търговци и юридически лица имуществената санкция е от 2000 до 5000 лв. За осигуряване на проследяемост на информацията е необходимо във фактурата и другите придружаващи партидата документи задължително да се вписват класа на качество и страната на произход на стоката, както и местоназначението, когато продукцията е предназначена за преработка.

Забранява се продажбата на партиди пресни плодове и зеленчуци, за които е съставен констативен протокол, като такива партиди не могат да бъдат премествани без писменото разрешение на инспектора.

При неспазване на тази забрана глобата за физически лица е от 3000 до 5000 лв., а имуществената санкция за еднолични търговци и юридически лица - от 5000 до 7000 лв.