Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) определи инвестиционните посредници които да обслужват приватизацията на държавните дялове от  ЕВН и ЧЕЗ.

ИП "Централна кооперативна банка" АД, София бе избран за инвестиционен посредник за продажбата чрез публично предлагане на 63 624 акции,  представляващи 33% от капитала на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, София и 1 650 акции, представляващи 33% от капитала на "ЧЕЗ Електро България" АД, София.

Следващите в класирането в конкурса за продажбата на миноритарните пакети на ЧЕЗ бяха  "Булброкърс" ЕАД и "Първа финансова брокерска къща" ООД

ИП "Булброкърс" ЕАД, София пък спечели конкурса за инвестиционен посредник за продажбата чрез публично предлагане на 51 612 акции,  представляващи 33% от капитала на "ЕВН България Електроразпределение" АД, Пловдив и  62 106   акции, представляващи 33% от капитала на "ЕВН България Електроснабдяване"

Кандидатите подгласници по тази позиция са "Първа финансова брокерска къща" ООД и  "Централна кооперативна банка" АД" АД.

До 14 дни и двата посредника трябва да сключат договорите за посредничество, като те трябва да бъдат одобрени от Надзорния съвет на АПСК.

Акциите на дружествата ще се продават на "Приватизационен пазар" на Българска фондова борса – София.