Владимир Савов ще изпълнява функциите на заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", съобщиха от регулатора.

По предложение на председателя Стоян Мавродиев, Комисията за финансов надзор, на основание чл. 10, ал. 5 от Закона за комисията за финансов надзор, на свое заседание днес, 12 ноември 2014 година, избра Владимир Савов за заместник, който да изпълнява правомощията на подалия оставка заместник-председател, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност”, Николай Попов.

Владимир Савов е член на комисията, подпомагащ политиката й по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица. Избран е за член на КФН с решение на Народното събрание от 24 януари 2014г. с 6 годишен мандат.

Владимир Савов притежава магистърска степен по бизнесадминистрация от London Business School, магистърска степен по международни икономически отношения от УНСС и има дългогодишен професионален опит в сферата на банковото дело и капиталовите пазари, натрупан в различни международни финансови институции - "Уникредит Булбанк”, The Bank of New York, Brunswick UBS, банка Уралсиб Капитал, инвестиционната банка Credit Suisse и финансова корпорация "Откритие”.