ЗАД „Армеец“ запазва лидерска позиция на българския общозастрахователен пазар с дял 13,2%, премиен приход от над 207 млн. лв. и близо 6% ръст спрямо същия период на миналата година. Това показват предварителните данни на КФН към края на месец декември 2015г.

С най-голям дял в портфейла на компанията е автомобилното застраховане. „Армеец” е на първо място по застраховка „Каско на МПС” с приходи от над 113 млн. лв. и пазарен дял от над 23%. Дружеството е неизменен лидер при доброволната автомобилна полица повече от четири години.

При задължителната „Гражданска отговорност на автомобилистите” компанията генерира премиен приход от близо 59 млн. лв. и има пазарен дял от 10%.

ЗАД „Армеец” се нарежда на първо място и при застраховка „Помощ при пътуване” с премиен приход от близо 4 млн. лв., пазарен дял от 23% и ръст 4,5% към същия период на 2014г. По застраховка „Имущество“ увеличението на премийния приход е с близо 10%.

Ръст в приходите се наблюдава също и при застраховането на кредити, злополуки и карго спрямо същия период на 2014г.