Стопанката конюнктура в страната леко се подобрява, компенсирайки част от спада в очакванията през октомври с 1,3 пункта, показват последните Бизнес анкети на Националния статистически институт. Изключение от тази тенденция прави строителството.

През ноември 2016 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 0.6 пункта в сравнение с октомври, което се дължи на подобрените очаквания и нагласи в промишлеността и търговията на дребно.

Факторът, затрудняващ в най-голяма степен развитието на бизнеса, остава несигурната икономическа среда, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното му влияние.

Относно продажните цени преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Промишленост. Бизнес климат в отрасъла отчита подобряване с 1.9 пункта спрямо предходния месец в резултат на подобрените оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Настоящата производствена активност се оценява като намалена, докато очакванията за дейността през следващите три месеца са по-благоприятни.

Строителство. През ноември показателят в строителството се понижава с 4.0 пункта, което се дължи на по-неблагоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение получените нови поръчки през последния месец намаляват, като и очакванията им за строителната активност през следващите три месеца са песимистични. Мненията им относно обема на продажбите през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца обаче са по-неблагоприятни.

Услуги. Бизнес климатът в сектора на услугите остава приблизително на нивото си от предходния месец. Оценките и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията се изместват към по-умерените мнения. Същевременно прогнозите им за търсенето на услуги през следващите три месеца се подобряват.

Търговия на дребно. Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" нараства с 3.2 пункта в сравнение с октомври в резултат на по-оптимистичните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им относно обема на продажбите през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца обаче са по-неблагоприятни.