Приходите от нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2019 г., достигат 52,3 млн. лв., или с 8.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Отчита се увеличение на приходите както от български граждани - с 9.8%, така и от чужди граждани - с 5.6%, показват данните на Националния статистически институт .

Общата заетост на леглата в местата за настаняване е 25.2%, като се увеличава с 1.8 процентни пункта в сравнение с декември 2018 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 35%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 23.4%, и с 1 и 2 звезди - 15.7%.

Броят на нощувките през декември м. г., е 905.2 хил., или със 7.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 11.0%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 74.6% от общия брой нощувки на чужди граждани и 42.5% на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 18.9% от нощувките на чужди граждани и 28.8% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 6.5 и 28.7%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване се увеличават с 2.3% в сравнение с декември 2018 г. и достига 447.6 хил., като е регистрирано повишение както при чуждите граждани - с 5.2%, така и при българските - с 1.3%.

Българските граждани, нощували в местата за настаняване през декември 2019 г., са 322.2 хил. и са реализирали средно по 1.9 нощувки. Чуждите граждани са 125.4 хил. и са реализирали средно по 2.4 нощувки, като 75.2% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

През декември 2019 г. в страната са функционирали 2 024 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 58.6 хил., а на леглата - 119.6 хиляди. В сравнение с декември 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 1.4%, докато броят на леглата в тях намалява с 0.2%.