По предварителни данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2017 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 10.7% спрямо третото тримесечие на 2016 година.

Увеличението в индустрията е с 11.5%, в услугите - с 10.8%, и в строителството - със 7.0%.

По икономически дейности през третото тримесечие на 2017 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори "Административни и спомагателни дейности" - с 14.8%, "Други дейности" - с 14.4%, и "Образование" - с 13.7%.

Най-нисък ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори "Култура, спорт и развлечения" - с 2.9%, "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 6.3%, и "Строителство" - със 7.0%.

През третото тримесечие на 2017 г., спрямо същото тримесечие година по-рано, разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 10.6%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 11.1%.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 3.1% за "Култура, спорт и развлечения" до 14.5% за "Други дейности".