Нетната печалба на "Еврохолд България" АД расте с 597 процента до 5,6 милиона лева през първите три месеца на годината спрямо същия период на 2018 година, показва отчетът на компанията. Печалбата преди данъци, лихви, обезценки и амортизация расте с 53 процента до почти 13,5 милиона лева.

Консолидираните приходи на холдинга достигат почти 396 млн. лв., което е 31% ръст на годишна база. Активите на "Еврохолд" се повишават леко - с 2%, и вече надхвърлят 1.42 млрд. лв.

Чешката ЧЕЗ води ексклузивни преговори с "Еврохолд" за българските активи. Наскоро акционерите одобриха увеличение на капитала на компанията с близо 80 млн. лв. до 277 млн. лв. чрез емитирането на нови акции.

Компанията отчита двуцифрен ръст на приходите от застрахователния бизнес. Той допринася най-много за ръста на приходите и печалбата на холдинга. Приходите от застрахователна дейност растат с 41% за година до над 333.4 млн. лв. Оперативната и нетната печалба, генерирани от този сегмент, достигат съответно 11.2 млн. лв. и 9.9 млн. лв. през първите три месеца на годината, което е 65% и 70% ръст на годишна база.

Всички бизнес направления на "Еврохолд" с изключение на автомобилния бизнес отчитат ръст на приходите. Лизингът, концентриран в "Евролийз Груп" ЕАД, е другият сегмент заедно със застраховането, който подобрява значително рентабилността си. Оперативната печалба от лизинговата дейност се повишава с 18% за година до 1.6 млн. лв., а нетната печалба от нея скача 6 пъти.

Общо приходи

EBITDA

Нетна печалба

Сектори

Q1 2019

Q1 2018

Промяна

Q1 2019

Q1 2018

Промяна

Q1 2019

Q1 2018

Промяна

хил. лв.

хил. лв.

%

хил. лв.

хил. лв.

%

хил. лв.

хил. лв.

%

Застраховане

333,486

237,228

41%

11,183

6,783

65%

9,865

5,793

70%

Автомобили

57,304

59,724

-4%

924

1,112

-17%

(637)

(177)

260%

Лизинг

6,275

5,709

10%

1,560

1,319

18%

115

19

505%

Финансово-инвестиционна дейност

1,755

981

79%

248

(701)

-135%

190

(718)

-126%

Общо дъщерни дружества

398,820

303,642

31%

13,915

8,513

63%

9,533

4,917

94%

Дружеството-майка

691

1,053

-34%

(30)

556

-105%

(3,931)

(4,113)

4%

Общо без елиминации

399,511

304,695

31%

13,885

9,069

53%

5,602

804

597%

Вътрешно-групови елиминации

(3,647)

(2,770)

32%

(417)

(269)

55%

-

-

-

Общо

395,864

301,925

31%

13,468

8,800

53%

5,602

804

597%

Източник: Консолидиран отчет на Еврохолд за януари-март 2019

"Еврохолд" ще бъде проверена от КФН заради сделката с ЧЕЗ

"Еврохолд" ще бъде проверена от КФН заради сделката с ЧЕЗ

Регулаторът обяви, че отговаря на високия обществен интерес