По предварителни сезонно изгладени данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2016 г. в сравнение с предходното тримесечие се наблюдава увеличение на превозените товари от товарния транспорт с 14%, докато при извършената работа е регистриран спад от 1.9%.

Превозените пътници и извършената работа от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) намаляват съответно с 13.9 и 4.3% спрямо второто тримесечие на 2016 година.

През третото тримесечие на 2016 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2015 г. превозените товари от товарния сухопътен и воден транспорт нарастват с 2.2%, докато при извършената работа е отчетен спад от 7.3%.

Спрямо същия период на предходната година, както превозените пътници, така и извършената работа от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) намаляват съответно с 9.6 и 3.6%

През месеците юли - септември предприятията от градския електротранспорт (трамваен, тролейбусен и метро) са превозили общо 49 118.0 хил. пътници, или с 11% по-малко спрямо третото тримесечие на предходната година.

Намаление се наблюдава при всички видове електротранспорт, като то е най-малко при превозите от метрото - с 3.4%.